Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:241 (2013-2014)
Innlevert: 07.01.2014
Sendt: 08.01.2014
Besvart: 14.01.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Vil Forsvarsministeren garantere at hovedlinjene i vedtaket fra 14. juni 2012 i Prop. 73 S (2011-2012), Et forsvar for vår tid, som inkluderer lokalisering av nye kampfly og etablering av hovedbase for F-3S på Ørlandet, fortsatt står fast?

Begrunnelse

Forsvarsministeren holdt mandag 6. januar 2014 et foredrag for Oslo Militære Samfund hvor det fremkom oppsiktsvekkende opplysninger om nye runder knyttet til ny lokalisering av kampflybase for F-3S, også om når og hvor kampfly skal plasseres.
Stortinget vedtok 14. juni 2012 Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid. Vedtaket inneholdt en langtidsplan for forsvaret og slo blant annet fast at Ørlandet skal være lokasjon for nye kampfly og etablering av hovedbase for F-35. Forsvarsministeren har med sitt foredrag til Oslo militære Samfund skapt usikkerhet knyttet til både prinsippet og innholdet i stortingsvedtaket. Planleggingsarbeidet fra lokale myndigheter, Forsvaret, utdanningsinstitusjoner, Fou-miljøet med flere i Trøndelag er godt i gang, og en usikkerhetsfaktor kan skape usikkerhet og utsettelser med konsekvenser for planleggingsfasen og lokale myndigheter.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Spørsmålet gjelder gjennomføringen av Stortingets vedtak om lokalisering av nye kampfly og etablering av hovedbase for F-35 på Ørland.
Vedtaket om lokalisering av hovedbase for kampfly ligger fast.
Gjennomføringen av langtidsplanen for forsvarssektoren i perioden 2013–2016 er godt i gang og blir fulgt opp i tråd med Stortingets gjeldende vedtak. Som en del av den kontinuerlige langtidsplanleggingen, og som en viktig del av arbeidet med å skape reell og bærekraftig balanse mellom bevilgninger, struktur og oppgaver, vil regjeringen vurdere behovet for ytterligere moderniserings- og reformtiltak i sektoren. Dette inkluderer også en gjennomgang av forutsetninger og beslutningsunderlag i den gjeldende langtidsplanen, der disse kan ha endret seg etter vedtakelsen av langtidsplanen i juni 2012. Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag, dersom det skulle bli aktuelt å foreslå endringer som krever en fornyet behandling i Stortinget.