Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:243 (2013-2014)
Innlevert: 08.01.2014
Sendt: 08.01.2014
Besvart: 13.01.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): På Attføringsmessa i januar 2010 sa daværende stortingsrepresentant Robert Eriksson følgende: "Vi ønsker ikke anbud innenfor attføring, fordi jeg tror det fører til et dårligere og smalere tilbud". Dette synet deler SV.
Vil arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sikre at endringer og forenklinger han nå signaliserer skal komme i attføringsanskaffelser ikke fører til mer bruk av anbud?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Regjeringen legger opp til en mer ambisiøs og offensiv politikk på attføringsområdet for at flere arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne skal komme inn i arbeidslivet. Vi har per i dag ikke lyktes godt nok med dette.
Det er derfor behov for å gjøre endringer i arbeidsmarkedspolitikken for å oppnå bedre resultater. Vi kan ikke bare fortsette å gjøre det samme som før. Jeg ønsker meg en bred gjennomgang av hvilke virkemidler som kan bidra til at flere med nedsatt arbeidsevne eller nedsatt funksjonsevne kan komme i arbeid. Regjeringen har derfor i Meld. St. 9 (2013-2014) trukket tilbake Meld. St. 46 (2013-2014) Flere i arbeid fordi vi mener flere av forslagene krever ytterligere utredning og konkretisering. Vi vil komme tilbake til Stortinget med egne vurderinger og forslag i en ny melding.
Regjeringen ønsker bl.a. å forenkle de arbeidsrettede tiltakene for å få en mer oversiktlig tiltaksstruktur. Både arbeidssøkere og ansatte i Arbeids- og velferdsetaten vil ha nytte av et mindre byråkratisk system som det er enkelt og effektivt å ta i bruk. For å unngå at denne nødvendige reformprosessen stopper opp, vil jeg parallelt med arbeidet med en ny stortingsmelding, fortløpende arbeide med å forenkle og forbedre tiltakssystemet.
Ny stortingsmelding og øvrige reformer vil bygge på regjeringspartienes politiske plattform. Regjeringen vil øke satsingen på lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter, i samspill med attføringsbedrifter som tilbyr arbeidsmarkedstiltak. Vi vil også stille klarere kvalitets- og resultatkrav til leverandørene av arbeidsmarkedstiltak.
I den politiske plattformen for regjeringen står det klart at vi skal åpne opp for flere aktører gjennom økt konkurranse. Bruk av anbud er én måte å gjøre dette på. Mange tiltak, også for personer med nedsatt arbeidsevne, anskaffes i dag via anbud. Vi skal imidlertid se nærmere på hvordan vi skal gjøre dette når vi går gjennom tiltaksapparatet. Formålet er å gi brukerne større valgfrihet, mer effektive virkemidler og et enklere regelverk. For å få flere i arbeid, må vi ta alle gode krefter i bruk, og vi må stimulere til sosialt entreprenørskap og fornyelse av tiltaksarbeidet. Da trenger vi et større mangfold av leverandører og fagmiljøer i attføringsarbeidet.
Det skal være plass til både ideelle og private aktører, samtidig som attføringsbedrifter og vekstbedrifter sikres en sentral rolle i det framtidige attføringsarbeidet. I tillegg til å åpne for flere tiltaksleverandører, vil det også være behov å mobilisere flere arbeidsgivere som kan ta imot arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidstrening og en jobb innenfor det ordinære arbeidsmarkedet.