Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:249 (2013-2014)
Innlevert: 09.01.2014
Sendt: 10.01.2014
Besvart: 17.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvordan vil helseministeren måle, følge opp og rapportere til Stortinget angående korridorpasienter i 2014?

Begrunnelse

Stortinget har ved en rekke anledninger, og senest ved behandlingen av Statsbudsjettet for 2014 sluttet seg til at korridorpasienter bør unngås. I valgkampen var representanter for de nåværende regjeringspartiene aktive til å poengtere at andelen korridorpasienter var for høy og måtte ned. Korridorpasienter skyldes ofte dårlig planlegging og organisering, og det er store forskjeller fra sykehus til sykehus knyttet til forekomst. Pasientene opplever det ofte som negativt og uverdig å ligge på korridor i stedet for et pasientrom, og det medfører utfordringer blant annet knyttet til brannsikkerhet, hygiene og personvern. Heldigvis har andelen korridorpasienter gått ned, men den er fortsatt for høy. Stortinget sluttet seg ved behandlingen av Statsbudsjettet 2014 til at blant annet korridorpasienter skulle inngå som måltall i kvalitetsbasert finansiering.
I media-utspill fra Helseministeren de siste dagene og i oppdragsdokumentet kan man få inntrykk av at korridorpasienter ikke lenger er et måleparameter. I så fall rimer det dårlig med Stortingets vedtak og Stortingets ambisjoner for å avvikle praksis med korridorpasienter ved enkelte norske sykehus.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Michaelsen er kjent med, opplever flere ansatte i spesialisthelsetjenesten at rapporteringstrykket er for høyt. Dette gjelder både de som jobber i klinikk og de som jobber innen administrasjon. Mye rapportering er nødvendig dokumentasjon av for eksempel kvalitet i pasientbehandlingen, men det finnes også eksempler på dobbeltrapportering. Det har derfor vært viktig for meg å redusere antall mål som de regionale helseforetakene skal styres på i 2014. Antall styringskrav i foretaksmøtene i januar og i oppdragsdokument 2014 er derfor forenklet og nesten halvert sammenlignet med 2013. Dette mener jeg vil være et bidrag for å redusere rapportering i deler av tjenesten.
Når departementet følger opp de regionale helseforetakene gjennom året og ved årets slutt, vurderer vi etter målene i foretaksprotokollen og oppdragsdokumentet. Målene i oppdragsdokumentet skal gi et mest mulig samlet bilde av blant annet aktivitet, tilgjengelighet, brukerorientering, kvalitet og pasientsikkerhet. For å kunne redusere antall mål var det nødvendig å gjøre en vurdering av hva som skal trekkes fram som sentrale mål i 2014. Når det gjelder korridorpasienter, har det vært en positiv utvikling de to siste årene. Andelen var 1,5 pst. i 2. tertial 2013 som er 0,5 prosentpoeng lavere sammenlignet med samme tertial i 2011. Videre inngår andelen korridorpasienter i Kvalitetsbasert finansiering og er en del av det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Andelen korridorpasienter ble derfor etter en samlet vurdering tatt ut som mål i oppdragsdokument 2014.
Andelen korridorpasienter er en nasjonal kvalitetsindikator som sykehusene fortsatt skal registrere og rapportere til Helsedirektoratet. De nasjonale kvalitetsindikatorene skal gi pasienter, pårørende og publikum bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i spesialisthelsetjenesten. Jeg har bedt Helsedirektoratet varsle departementet dersom kvalitetsindikatorene gir holdepunkter for kvalitetsbrist eller uønsket variasjon i kvalitet.
I så fall vil departementet ta opp dette med de regionale helseforetakene i oppfølgingsmøtene. Styret og ledelsen i de regionale helseforetakene har også et ansvar for å følge med på utviklingen i kvalitetsindikatorene, og eventuelt iverksette tiltak.