Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:257 (2013-2014)
Innlevert: 09.01.2014
Sendt: 10.01.2014
Besvart: 20.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Det er nødvendig med en gjennomgang av rammevilkårene for private, ideelle aktører blant annet på rusfeltet, for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet for pasienter, ansatte og organisasjoner. Dette er viktig for å legge til rette for å utvikle pasienttilbudene, sikre kompetente ansatte og gi rom for vedlikehold og investeringer.
Vil statsråden ta initiativ til å prolongere gjeldende avtaler med ideelle aktører, som Haugaland A-senter, i påvente av gjennomgang av rammevilkårene for ideelle aktører?

Begrunnelse

Det vil komme en opptrappingsplan på rusfeltet. Det er bra. Ideelle rusinstitusjoner spiller en viktig rolle i behandlingstilbudet til rus avhengige mennesker. Mange av disse institusjonene har kortsiktige avtaler med helseforetakene. Avtaler som kun går over få år, gjør at investeringer i kompetanse og tilbud medfører risiko.
Haugaland A-senter er en del av spesialisthelsetjenesten og drives av Blå Kors. De driver et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblematikk. Blå Kors har nylig investert 50 mill. kroner i nytt bygg for sengepost/døgnbehandling og oppussing av poliklinikk. Sengeposten ble nylig tatt i bruk, og det øvrige arbeidet er i ferd med å bli fullført i disse dager. på samme tid vil Helse Vest starte opp arbeidet med å legge denne institusjonens tilbud ut på anbud. Pasienter og Blå Kors-ansatte må igjen oppleve usikkerhet om tilbudet vil bestå etter 2014. Vi vet at slike anbudsprosesser også kan virke inn på oppbyggingen av kompetansemiljøer på en negativ måte. Det har rusfeltet fått merke en rekke ganger. Til tross for at ideelle aktører som driver tverrfaglig spesialisert behandling må leve med korte kontrakter, har Blå Kors valgt å gjøre investeringer som har økt behandlingskapasiteten på rusfeltet. Dette har bidratt til at pasienter i regionen har fått et bedre tilbud.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen vil i større grad ta i bruk private aktører for å redusere ventetider, og har som kjent også lagt opp til en kraftig satsing i det nylig vedtatte statsbudsjettet for 2014 på områdene rus, psykisk helsevern og rehabilitering. Jeg er opptatt av at kapasiteten raskt bør økes, særlig på rusområdet, og har en klar forventning om at de regionale helseforetakene søker å realisere dette blant annet gjennom bruk av eksisterende avtaler der hvor regelverket for offentlige anskaffelser åpner for dette. I tillegg vil de regionale helseforetakene i løpet av 2014 foreta anskaffelser på rusfeltet fra ideelle virksomheter. Det skal i alt etableres 200 nye plasser på rusområdet i 2014 innenfor ideell sektor.
De regionale helseforetakene må gjennom sine kjøp av helsetjenester bidra til å sikre mangfold, valgfrihet, kvalitet og nærhet til tjenestene. De må også bidra til mest mulig forutsigbare rammebetingelser for sine samarbeidspartnere innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser. Dette har jeg også formidlet til de regionale helseforetakene i foretaksmøtet 7. januar d.å.
Regjeringen vil følge opp og videreutvikle den inngåtte samarbeidsavtalen med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester, og signaliserer med dette en klar annerkjennelse av de verdier ideell sektor representerer.