Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:264 (2013-2014)
Innlevert: 13.01.2014
Sendt: 13.01.2014
Besvart: 20.01.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Det er bred muntlig politisk enighet om mer åpen publisering. Offentlig finansiert forskning og utviklingsarbeid bør gjøres offentlig tilgjengelig, blant annet i globale kunnskapsorganisasjoner som IEA, OECD og Unesco der Norge er medlem med betydelig økonomisk bidrag.
Vil kunnskapsministeren ta initiativ til dette?

Begrunnelse

Det internasjonale energibyråets rapport "World Energy Outlook" skaper årlig betydelig offentlig oppmerksomhet. Problemet er at de færreste har lest den. Den er nemlig ikke offentlig tilgjengelig. Skal du kjøpe rapporten koster den 150 euro. Samtidig har utsagn fra IEA stått helt sentralt i den offentlige debatten om klimaspørsmål.
Et søk i Bibsys viser at siste utgave av «World Energy Outlook» er tilgjengelig i noen bibliotek. 8 bibliotek har registrert at de har publikasjonen som seriepublikasjon fra 1999. De viser til elektronisk utgave f.eks. fra OECDs iLibrary der rapporten er tilgjengelig elektronisk. Men elektronisk tilgang får en kun dersom en er tilknyttet de 8 bibliotekenes eierinstitusjoner. Fjernlån er ikke mulig. Søker vi i Bibsys nye søkesystem Oria så er det for øvrig 2012 utgaven som kommer øverst.
IEAs praksis er ikke unik, det samme skjer i mange andre viktige globale kunnskapsinstitusjoner, som alle er offentlig finansiert. F.eks. ser det ut til at det bare er SSB-biblioteket som fysisk har fjorårets mye omtalte PISA-rapport fra OECD tilgjengelig.
Dette er et stort paradoks i en tid hvor "alle" er opptatt åpen publisering, kunnskapsbasert politikkutvikling og åpenhet.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Representanten Knag Fylkesnes etterspør initiativer for å oppnå mer åpen publisering og tilgjengeliggjøring av offentlig finansiert FoU, blant annet fra globale kunnskapsorganisasjoner, med henvisning til at World Energy Outlook ikke er offentlig tilgjengelig, samt at fjorårets PISA-rapport ikke er fysisk tilgjengelig på andre biblioteker enn SSBs bibliotek.
Det er ingen uenighet om betydningen av mer åpen publisering og tilgjengeliggjøring av offentlig finansiert FoU. Derfor følger Kunnskapsdepartementet opp prinsippene for åpen publisering og tilgjengeliggjøring som ble trukket opp i Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter gjennom tildelingsbrevene til universiteter og høyskoler, til Norges forskningsråd og til CRIStin (Current Research Information System in Norway). Likeledes følger det krav om åpen publisering og tilgjengeliggjøring av FoU med den offentlige forskningsfinansieringen som kanaliseres via det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont 2020. I et større EU-prosjekt har Norge og CRIStin nettopp påtatt seg ansvaret for regionen Nord-Europa og skal arrangere workshops for landene i denne regionen. Utredning av ytterligere initiativer for å bidra til fortgang på området er igangsatt gjennom Forskningsrådet og CRIStin og behov for eventuelle nye tiltak vil bli vurdert fortløpende. Når det gjelder globale kunnskapsorganisasjoner og FoU, tar Norge til orde for de samme prinsippene om åpenhet i alle naturlige sammenhenger.
Fra UNESCO heter det i en pressemelding datert 11. desember 2013 at det i april samme år ble besluttet at UNESCO skal være den første internasjonale organisasjonen som offentliggjør alle sine publikasjoner gratis via Internett. Arkivløsningen la i desember til rette for gratis nedlasting av mer enn 300 bøker, rapporter og artikler.
Når det gjelder OECD, har Norge vært blant dem som har gått inn for at stadig flere av publikasjonene fra organisasjonene bør kunne leses gratis på nettet og lastes ned gratis. OECD er i ferd med å gjøre samtlige data (100 %) tilgjengelige i rå form, dette vil bli gjennomført senest i 2015. I dag kan alle OECDs publikasjoner leses fritt på nettet. I tillegg er en god del også nedlastbart som PDF, det gjelder f.eks. undersøkelser som PISA eller PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) og mange hyppig etterspurte publikasjoner, som OECD Factbook og titler i ”At a Glance”-seriene (f.eks. Education at a Glance)”. Mange institusjoner har abonnement på OECD iLibrary, som gir adgang til nedlasting av publikasjoner. En del publikasjoner må kjøpes dersom de skal lastes ned eller man ønsker å motta dem i trykt versjon. Bibliotek- og informasjonssenteret ved Statistisk sentralbyrå er depotbibliotek for OECD-publikasjoner i Norge, og trykte utgaver av OECD- og IEA-publikasjoner er tilgjengelig i alle norske bibliotek gjennom fjernlån.
Innfasingen av åpen publisering skjer med andre ord gradvis, fordi flere gratis publikasjoner innebærer et inntektstap for organisasjonen. Mange medlemsland med økonomiske vanskeligheter er derfor motstandere av dette.
Med henblikk på rapporten representanten Knag Fylkesnes særlig viser til, World Energy Outlook (som ikke primært er FoU), er situasjonen en litt annen. Rapporten er offentlig tilgjengelig, men den er ikke gratis. Det internasjonale energibyrået (IEA) er et selvstendig organ og i IEA har det ikke vært mulig å komme til enighet om at publikasjonene skal være gratis, fordi det vil ha store økonomiske konsekvenser. Om lag 20 prosent av organisasjonens ordinære budsjett dekkes ved inntekter fra salg av publikasjoner. Likevel gir IEA ut rundt 70 gratis publikasjoner hvert år. Dersom medlemmene skulle betale for å gjøre publikasjonene gratis tilgjengelig, måtte medlemslandenes økonomiske bidrag økes betraktelig. Dette har det foreløpig ikke vært mulig å enes om.