Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:266 (2013-2014)
Innlevert: 14.01.2014
Sendt: 14.01.2014
Besvart: 21.01.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Kan statsråden på bakgrunn av dette dokumentere at Bergen kommune blir fratatt 1,2 milliarder skattekroner i 2014?

Begrunnelse

Ifølge Bergens Tidende 14.januar vil Bergen kommune bli fratatt 1,2 milliarder skattekroner i 2014. Tallene bygger blant annet på statistikk fra Kommunaldepartementet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Kommunenes inntekter består i hovedsak av statlig rammetilskudd og skatteinntekter. Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet for kommunene foretas det en delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet mottar 60 prosent av differansen mellom eget skattenivå og landsgjennomsnittet. Kommuner som har skatteinntekt over landsgjennomsnittet trekkes tilsvarende. For å skjerme kommuner med lav skatteinngang blir det, i tillegg til den symmetriske delen, gitt en tilleggskompensasjon til kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet. Disse kommunene blir i tillegg kompensert for 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 prosent av landsgjennomsnittet. Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per innbygger.
Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Det er ikke gjort endringer i opplegget for skatteutjevning siden 2011.
Bergen kommune har en relativt høy skatteinngang, og blir derfor trukket i inntektsutjevningen. I 2012 var netto inntektsutjevning for Bergen kommune et trekk på 495,7 mill. kroner. I 2013 vil netto skatteutjevning for Bergen kommune bli et trekk på om lag 511 mill. kroner.
Ved å framskrive Bergen kommunes skattetall for 2013 med gjennomsnittlig skattevekst på landsbasis, kan vi gjøre et grovt anslag på netto inntektsutjevning i 2014. Veksten i kommunenes skatteinntekter for 2014 er i Prop 1 S Kommunal og regionaldepartementet anslått til 3,3 prosent. Ved å gjøre denne beregningen får vi et anslag på trekk i inntektsutjevningen for Bergen kommune i 2014 på 528 mill. kroner.