Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:272 (2013-2014)
Innlevert: 15.01.2014
Sendt: 15.01.2014
Besvart: 21.01.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Statsansatte som går fra delvis AFP til hel AFP kan oppleve at feriepenger fører til redusert pensjon.
Dersom dette er en riktig tolking av regelverket, vil statsråden gjøre endringer slik at feriepenger i sin helhet holdes utenfor toleransebeløpet på 15 000 kr og vil det evt. være aktuelt med en presisering av regelverket?

Begrunnelse

I "Forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens Pensjonskasse og arbeidsinntekt" § 2-4 fremkommer det at AFP reduseres dersom inntekten overstiger 15 000 kr. I andre ledd i nevnte paragraf heter det imidlertid at:

"AFP reduseres ikke for arbeidsinntekt når pensjonisten dokumenterer at inntekten, herunder feriepenger (...), stammer fra arbeid eller virksomhet før AFP ble tatt ut."

Undertegnede har fått henvendelse fra en tidligere statsansatt som først gikk av med delvis AFP, senere full AFP. Feriepengene for arbeidsinntekten i arbeidsandelen mens delvis AFP ble tatt ut, ble i dette tilfelle medregnet som inntekt da full AFP ble tatt ut. Dette førte til at denne personen måtte betale tilbake mye av sin pensjon pga. for høy inntekt. Dersom dette er riktig forståelse av regelverket, vil statsråden gjøre endringer slik at feriepenger i sin helhet blir holdt utenfor når disse er opptjent i arbeid også om det er arbeid i kombinasjon med delvis AFP? Slik forskriften står nå, kan den misforstås dersom Navs tolking av regelverket er riktig. Det ville derfor vært en fordel med en presisering av hva paragrafen betyr slik at arbeidstakerne forstår konsekvensene.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Bestemmelsene om kombinasjon av AFP og arbeidsinntekt for statsansatte er nedfelt i forskrift 30. november 2010 nr. 1493 om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt).
Reglene om avkortning av pensjon mot arbeidsinntekt fremkommer av forskriften § 2. Dersom en AFP-pensjonist har eller venter å få arbeidsinntekt, skal AFP reduseres med samme prosentandel som forventet inntekt i kalenderåret utgjør av tidligere inntekt. Den tidligere inntekten beregnes på grunnlag av de tre beste av de fem inntektsårene som ligger forut for pensjoneringsåret, jf. § 3.
Av § 2 andre ledd fremgår det:
”AFP reduseres ikke for arbeidsinntekt når pensjonisten dokumenterer at inntekten, herunder feriepenger (…), stammer fra arbeid eller virksomhet før AFP ble tatt ut.”
Feriepenger er pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdloven § 3-15, og skal derfor i utgangspunktet medregnes i inntektsprøvingen av AFP. Som det fremkommer av bestemmelsen, avkortes pensjonen derimot ikke mot feriepenger beregnet av arbeid som er utført før pensjonisten har tatt ut hel eller delvis AFP.
Delvis AFP fastsettes på bakgrunn av den fremtidige forventede inntekten pensjonisten oppgir. Pensjonisten må derfor medregne feriepenger som opptjenes i reststillingen i dette beløpet. Dersom det oppgitte inntektsanslaget har vært for lavt, nettopp fordi det ikke har inkludert feriepenger, kan delvis AFP ha vært utbetalt etter for høy pensjonsgrad. Etter at skatteligningen for det enkelte året er kjent, foretas det et etteroppgjør basert på faktisk pensjonsgivende inntekt det aktuelle året. Viser det seg at den delvise AFP som ble utbetalt før pensjonisten gikk av med hel AFP, har løpt med for høy pensjonsgrad i forhold til inntekten i reststillingen inkludert feriepenger, skal pensjonisten tilbakebetale dette.
AFP beregnes som sagt på bakgrunn av pensjonistens tidligere arbeidsinntekt, det vil si de tre beste av de fem siste inntektsårene før pensjoneringsåret. Feriepenger er pensjonsgivende inntekt og tas med i beregningen av tidligere inntekt. Som følge av at feriepenger er en del av arbeidsinntekten, må også feriepengene medregnes ved fastsettingen av pensjonistens fremtidige arbeidsinntekt. Det vil si at pensjonen også avkortes mot feriepengene.
Jeg er opptatt av at både regelverket og den informasjonen som gis til brukerne skal være lett å forstå, og at saksbehandlingen skal være trygg, og godt forankret i lovverket.
Jeg ser det ikke som aktuelt å holde feriepenger utenfor beregningen av fremtidig arbeidsinntekt, og etter min vurdering er det ikke behov for å endre reglene om avkortning av AFP mot arbeidsinntekt.
Det gis informasjon om AFP og arbeidsinntekt på hjemmesidene til både Arbeids- og velferdsetaten og Statens pensjonskasse. Det fremkommer blant annet på Arbeids- og velferdsetatens hjemmesider at feriepenger av inntekt opptjent etter uttak av AFP alltid skal inngå i etteroppgjøret.