Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:274 (2013-2014)
Innlevert: 16.01.2014
Sendt: 16.01.2014
Besvart: 23.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I sitt innlegg på Solamøtet 13. januar 2014 varslet samferdselsministeren at regjeringen ikke så behov for en konseptvalgutredning (KVU) for jernbanestrekningen Sandnes - Nærbø og at han tvilte på at det var behov for KVU på strekningen Nærbø - Egersund.
Betyr det at samferdselsministeren vil be Jernbaneverket umiddelbart sette i gang planlegging av dobbelspor etter plan- og bygningsloven nå for strekningen eller betyr det at prosjektet stilles i bero?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: På bakgrunn av behandling av konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring av denne gjorde Samferdselsdepartementet i brev av 8. april 2013 til Jernbaneverket og Statens vegvesen rede for prinsippene for den videre utviklingen av transportsystemet på Jæren. Saken er også behandlet i Rogaland fylkeskommune og berørte kommuner.
Det ble lagt til grunn ”Konsept K3A Busway”, det vil si en buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet. Toget skal i dette konseptet spille en viktig rolle i samspill med en omfattende forbedring av busstilbudet i regionen. Valgt konsept inne- bærer en økning av togtilbudet på Jærbanen ved forlengelse av dagens dobbeltspor fra Sandnes til Nærbø.
Samferdselsdepartementet legger opp til at den videre utviklingen av Jærbanen skjer ved at det i første omgang utarbeides kommunedelplan for strekningen Sandnes – Nærbø. Dette er et arbeid Jernbaneverket vil starte opp i 2014. Arbeidet med kommunedelplan er viktig for å legge rammene for framtidig bolig- og næringsutvikling ved knutepunktene på denne strekningen. Strekningen Sandnes – Nærbø vil være det neste steget i utbyggingen av dobbeltspor på Jærbanen. En prioritering av denne utbyggingen vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til i 2017 i forbindelse med rulleringen av NTP 2014-2023.
Når det gjelder videre arbeid med strekningen Nærbø – Egersund vil departementet først ta stilling til dette når ovennevnte kommunedelplanarbeid på strekningen Sandnes – Nærbø har kommet et godt stykke videre. Dette planarbeidet vil gi viktige innspill for den framtidige utviklingen av togtilbudet sør for Nærbø.
Jeg oppfatter at det i den lokale debatten er en viss uklarhet knyttet til videre prosess for utviklingen av Jærbanen. Samferdselsdepartementet vil derfor presisere ovennevnte i dialogen med Jernbaneverket.