Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:276 (2013-2014)
Innlevert: 16.01.2014
Sendt: 16.01.2014
Besvart: 23.01.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I Norge har vi fem utdanningsinstitusjoner som utdanner jordmødre, men kun Vestfold har fått godkjent mastergrad. Høgskolen i Bergen har søkt med samme rammeplan men fått avslag, saken er nå oversendt departementet. Det er utfordrende å utdanne nok jordmødre. Unge og nyutdannede sykepleiere som ønsker spesialiseringen søker i økende grad mot mastertilbud fremfor videreutdanning.
Hva vil statsråden gjøre for at jordmordutdanningen blir en mastergrad, og når kan HiB forvente positivt svar?

Begrunnelse

Jordmordutdanningen i Norge er et 2.årig studie tilsvarende 120 studiepoeng. Opptakskravet er bachelor i sykepleie og minst ett års praksis som sykepleier. Utdanningen er regulert av en nasjonal rammeplan og et EU-direktiv. Hver utdanningsinstitusjon har egne studieplaner basert på disse. Rammeplanen definerer utdanningen som en videreutdanning for sykepleiere. Jordmødre får likevel en egen autorisasjon fra helsemyndighetene, basert på vitnemål utskrevet av utdanningsinstitusjonen. Jordmødre kan også drive egen virksomhet basert på sin autorisasjon, som f. eks. ansvar for hjemmefødsler.
I Norge har vi fem utdanningsinstitusjoner som utdanner jordmødre: Univ. i Tromsø, Høgskolen i Trondheim, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen Oslo/Akershus. Alle ønsker å omgjøre jordmordutdanningen til mastergrad.
Det er satset mye på å styrke forskning på feltet. St.meld.nr 13 (2011-2012)om velferdsutdanningene understreker også at videreutdanningene i helse- og sosialfag bør innpasses i mastergrader eller utvikles til mastergrad.
Høyskolen i Vestfold fikk godkjent sin jordmordutdanning som mastergrad i 2010/2011. Høgskolen i Bergen søkte NOKUT i 2012 på samme grunnlag, men fikk avslag. Begrunnelsen var at masterforskriften ikke var forenlig med rammeplanen for jordmordutdanning. Det er sagt at godkjenningen av Vestfold var feil. Vedtaket er påklaget, men ikke omgjort. Saken ligger nå i kunnskapsdepartementet.
Status i dag er at en av de fem utdanningsinstitusjonene utdanner jordmødre med mastergrad og de fire andre som videreutdanning. I følge utdanningsmiljøene er det små grep som må til for å tilpasse jordmordutdanningen til mastergraden.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg er enig i at utfordringene knyttet til regelverket i forbindelse med etablering av mastergrad i jordmorfag er viktig å løse med tanke på å sikre god tilgang på jordmorkompetanse i helsetjenesten.
I Meld.St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd beskrives hovedmodellen for de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene i høyere utdanning basert på brede grunnutdanninger og spesialisering på videreutdannings- og mastergradsnivå. Det betyr at på sikt bør alle kortere videreutdanninger kunne innpasses i en mastergrad. Innenfor det helse- og sosialfaglige området, og særlig for sykepleiere, finnes en rekke kortere videreutdanninger. Mange av dem er regulert med rammeplan. Disse videreutdanningene gir i dag ikke alltid mulighet for videre påbygning dersom studentene ønsker å ta en mastergrad. For å unngå at videreutdanningene blir blindveier i utdanningssystemet, må det legges til rette for at de kan integreres i eller bygges ut til en mastergrad, forutsatt at innholdet reelt sett er på masternivå. Det siste avgjøres av NOKUT i hvert enkelt tilfelle, eller av institusjonen selv for universitetenes vedkommende.
Når det gjelder omgjøring av videreutdanningen til jordmor til et mastergradsstudium har det vist seg at det er vanskelig å oppfylle både kravene i rammeplanen for videreutdanningen og kravene i mastergradsforskriften. NOKUT har derfor i forbindelse med behandlingen av søknad om etablering av mastergrad i jordmorfag ved Høgskolen i Bergen bedt departementet avklare problemstillingene knyttet til dagens regelverk. Kunnskapsdepartementet har tatt kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet om saken og foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å vurdere behovet for endringer i forskrift til rammeplan for jordmorutdanning slik at det blir mulig å etablere mastergrad i jordmorfag. Jeg håper at dette arbeidet skal kunne fullføres i løpet av våren og at NOKUT kan behandle søknaden/klagen fra Høgskolen i Bergen etter dette.
Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å drøfte behovene for jordmorkompetanse med helsetjenesten slik at kandidatenes sluttkompetanse er i tråd med tjenestens behov. Helsetjenestens behov skal være førende for faglig innhold og organisering av jordmorutdanningen. Samtidig må utdanningsinstitusjonene gjøre egne vurderinger av hvilken kompetanse kandidatene trenger, og blant annet sikre at den er i samsvar med kravene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Dette innebærer å legge til rette for at helsetjenesten kan ha behov for både videreutdanning og mastergrad i jordmorfag.
Fra begrunnelsen til spørsmålet fra representanten Grung kan det se ut som om søknadene fra Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Bergen er behandlet forskjellig. Dette skyldes at søknadene fra de to høgskolene ikke er identiske, og i tillegg at NOKUT har endret sin tilsynsforskrift etter at Høgskolen i Vestfold fikk godkjent sin søknad. I den reviderte forskriften er det nå kommet krav som gjør at Høgskolen i Bergen altså ikke får innvilget sin søknad. Som nevnt over er jeg ikke komfortabel med en slik situasjon og legger altså opp til en prosess sammen med Helse- og omsorgsdepartementet der vi må finne en løsning på dette problemet.