Skriftlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:279 (2013-2014)
Innlevert: 16.01.2014
Sendt: 16.01.2014
Besvart: 23.01.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Hvordan vil fiskeriministeren ivareta et mangfold av aktører i oppdrettsnæringen samtidig som hun sørger for at praksisen med videresalg av underprisede konsesjoner reduseres?

Begrunnelse

I VG 16. januar omtales en lenge kjent praksis som innebærer at nye konsesjoner for lakseoppdrett selges av staten under markedspris, og aktører selger disse videre med god fortjeneste.
Det er ulike hensyn som ligger til grunn for dette systemet. Målet var å spre nye konsesjoner på mange aktører, slik at vi får et mangfold av aktører innenfor oppdrettsnæringen, og en lavere inngangspris gjør det enklere for nye aktører å skaffe til veie kapital for å etablere seg. Samtidig gjør muligheten for fri omsetning av oppdrettskvoter regulert gjennom akvakulturloven det svært lønnsomt å selge disse konsensjoene videre til andre, gjerne etablerte aktører, som undergraver intensjonen i ordningen.
Fiskeriministeren uttaler i samme sak at hun vil legge mer objektive kriterier til grunn i kommende konsesjonsutdelinger, der prisen staten selger konsesjonene for i større grad gjenspeiler markedsprisen.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Jeg mener havbruksnæringen har et stort potensial, og vi vil legge til rette for bærekraftig og forutsigbar vekst. Regjeringen tar sikte på å gjøre dette gjennom å øke produksjonskapasiteten på eksisterende laksekonsesjoner og ved å tildele nye. Nytildelinger skal baseres på objektive tildelingskriterier. Arbeidet med dette er nå igangsatt av departementet.
Det er mange muligheter for hvordan en fremtidig vekst kan fordeles: Det kan tildeles nye konsesjoner eller produksjonskapasitetstaket for den enkelte kan heves; landet kan ses under ett eller regioner kan ses for seg; veksten kan skje ved faste tidspunkt eller løpende. Også når det gjelder fastsettelse av vederlag for vekst kan det være flere ulike tilnærminger: Fastpris eller en mer markedsbasert prisfastsettelse, for eksempel gjennom budrunde.
Selv om trenden i havbruksnæringen går mot konsolidering, utelukker ikke dette at vi finner mekanismer som også gir rom for mindre aktører i norsk havbruk.
Jeg vil bruke den nødvendige tid på å utvikle de metoder vi ønsker å bruke for å legge til rette for en miljømessig bærekraftig og forutsigbar vekst.