Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:290 (2013-2014)
Innlevert: 20.01.2014
Sendt: 20.01.2014
Besvart: 27.01.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Norges Døveforbund har henvendt seg til departementet og til partiene på Stortinget om senderettighetene til OL og manglende tilrettelegging for døve.
Hvordan vil statsråden følge opp henvendelsen fra Døveforbundet?

Begrunnelse

Døveforbundet viser til NRK sin satsing for å sikre døve og hørselshemmede muligheter til å følge med på blant annet sendinger fra OL. Nå er det TV2 som har senderettighetene til OL-øvelsene, og ifølge Døveforbundet vil ikke TV2 sikre et slikt tilbud i sine sendinger fra OL. Utfordringene både med døve og synstolking ble også adressert av en samlet komité i innstillingen til budsjettet for 2014.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: TV2 har i media nylig varslet at de satser på direkteteksting fra OL i stort volum og at TV-kanalen har gått til innkjøp av teknisk utstyr til formålet.
For øvrig viser jeg til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 218 fra stortingsrepresentant Bård Vegard Solhjell:

"Eg meiner det er svært viktig at døve og folk med hørselshemming får tilgang til TV-program. Frå 1. januar 2013 fastsette Stortinget konkrete krav til teksting i kringkastingslova. Krava gjeld NRKs rikssendingar og alle kommersielle TV-kanalar med ein sjåarandel på meir enn fem prosent. Etter desse reglane skal kommersielle TV-kanalar tekste alle ferdigproduserte program mellom kl. 18.00 og 23.00. For direktesendingar i same tidsrom krev reglane teksting berre dersom det er teknisk og praktisk mogleg. Det er Medietilsynet som kontrollerar at tekstekrava i kringkastingslova blir oppfylte. Medieklagenemnda handsamar klager på reglane. Ettersom både Medietilsynet og Medieklagenemnda er uavhengige av departementet i slike saker, ønskjer eg ikkje å kommentere einskilde tilfelle.
Eg har like fullt ansvar for regelverket. Då tekstekrava blei lovfesta, oppmoda departementet kringkastarane til å tekste så mange program som mogleg og meir enn det lova set krav om. Departementet uttalte vidare at lovfestinga berre var første steg på vegen mot ein meir universell utforming av TV-tilbodet, men at det må bli utvikla tekniske løysingar som reduserer kostnadene for kringkastarane før det vil bli aktuelt å utvide tekstekrava."