Skriftlig spørsmål fra Gina Barstad (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:291 (2013-2014)
Innlevert: 20.01.2014
Sendt: 21.01.2014
Besvart: 30.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Gina Barstad (SV)

Spørsmål

Gina Barstad (SV): Aftenposten har henvendt seg til alle norske kommuner for å få en oversikt over hvem som, i strid med regelverket, bedriver henvisningsnekt. En rekke kommuner nekter å opplyse hvilken praksis de har, og om det har tilfeller av leger som bryter dagens regelverk. For at regjeringen og Stortinget skal kunne fatte informerte beslutninger i denne saken er det nødvendig med en oversikt.
Hvor mange leger har hver enkelt kommune som har reservert seg, hva har de reservert seg mot og er dette godkjent skriftlig med kommunen?

Begrunnelse

Aftenpostens henvendelse til norske kommuner:

"Til kommuneoverlegen.
Vi jobber med temaet reservasjon mot abort og spiral. I den forbindelse ønsker vi en oversikt over leger som har reservert seg mot å henvise til abort, sette inn spiral eller utføre andre legetjenester.
Har du mulighet til å hjelpe oss med en slik oversikt for din kommune?
Vi lurer på følgende:

1. Vet du hvilke leger i din kommune som har reservert seg?
2. Hva har de reservert seg mot?
3. Har kommunen inngått en skriftlig avtale med legen om reservasjon, eller er ikke reservasjonen avtalefestet?"

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Vi har ingen fullstendig oversikt over hvilke fastleger som i dag reserverer seg mot å henvise til abort eller assistert befruktning eller som reserverer seg mot å forskrive eller sette inn prevensjon.
For å få en slik oversikt, ble Helsedirektoratet i juni 2011 bedt om å kartlegge omfanget av samvittighetsbaserte reservasjoner i helsetjenesten, blant annet hvor mange fastleger som har reservert seg mot å henvise til abort mv. Undersøkelsen ble gjennomført ved at Helsedirektoratet ba landets fylkesmenn, de regionale helseforetakene og Statens helsetilsyn om å redegjøre for antall skriftlige avtaler om reservasjon, stilltiende avtaler og omfanget av klagesaker der pasienter har opplevd å bli avvist av leger som ikke vil utføre oppgaver av samvittighetsgrunner. Fylkesmennene og de regionale helseforetakene henvendte seg til sine respektive kommuner og helseforetak for å innhente nødvendig informasjon.
Resultatet av kartleggingen viste at det er et begrenset antall slike reservasjoner. Fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten ble det rapportert om 16 tilfeller av samvittighetsbaserte reservasjoner mot å henvise til abort, assistert befruktning mv.
Denne undersøkelsen er ikke fullstendig blant annet fordi en rekke kommuner valgte å ikke svare. Undersøkelsen kan imidlertid gi et visst inntrykk av omfanget av slike avtaler.
Med den nye ordningen som jeg nå foreslår vil vi få oversikt over hvilke fastleger som reserverer seg. Dette er informasjon som skal være lett tilgjengelig når kvinner skal velge fastlege.
Vi vet ikke sikkert hvor mange fastleger som vil benytte seg av den nye ordningen, men vi antar at det ikke er snakk om et stort antall. De forutsetningene som må være tilstede for at kommunene skal kunne inngå avtale om reservasjon og de krav som stilles til fastlegene som skal reservere seg vil også kunne begrense antallet.
Kommunen skal sørge for allmennlegetjenester til de som oppholder seg i kommunen, herunder organisere en fastlegeordning. Kommunen skal videre sørge for at det til enhver tid er et tilstrekkelig antall fastleger som deltar i ordningen slik at alle som ønsker det får tilbud om plass på en fastleges liste. Det skal etter forslaget derfor være kommunene som vurderer ut fra lokale forhold om det er tilstrekkelig tilgang til fastleger til at en eller flere av fastlegene i kommunen kan reservere seg mot å henvise til abort uten at dette vil innebære en urimelig ulempe for kvinnene som blir berørt.
Personer som står på liste til en fastlege som reserverer seg, skal etter forslaget ha rett til å skifte til en fastlege i nærheten som ikke har reservert seg. Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig tilgang til fastleger i kommunen slik at denne retten kan bli oppfylt.
For å unngå at reservasjoner skal påføre kvinner urimelig belastning, skal kvinner som vurderer eller ønsker henvisning til abort, men som står på liste hos en lege som har reservert seg, ha krav på konsultasjon hos en annen lege i nærheten innen neste virkedag. Fastleger som ønsker avtale om reservasjon må dokumentere at de har inngått en skriftlig avtale med en annen fastlege som forplikter seg til å gjennomføre konsultasjonene med kvinnene som vurderer eller ønsker henvisning til abort.