Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:295 (2013-2014)
Innlevert: 22.01.2014
Sendt: 22.01.2014
Besvart: 28.01.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Mange har reagert på at det foreslås kutt i innkjøpsordningen til bibliotekene og på at statssekretær Knut Olav Åmås i media har kommet med føringer på hvordan kuttene skal gjennomføres. Særlig har forslaget om å ikke kjøpe inn populær krimlitteratur vekket oppsikt.
Støtter statsråden dette forslaget?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I statsbudsjettet for 2014 er det bevilget om lag 10 mill. kroner mindre enn for 2013 på Kap. 326, post 55, Norsk kulturfonds avsetning til litteraturformål. Kulturrådet ble samtidig gitt en fullmakt for 2014 til å omdisponere mellom kapitlene, men slik at det ikke gir for store utslag på fordelingen mellom de ulike tilskuddsordningene.
Innkjøpsordningene til litteratur utgjør totalt om lag 120 mill. kroner av Kulturrådets samlede avsetning til litteratur på om lag 154 mill. kroner. Det er Kulturrådet selv som forvalter innkjøpsordningene og det er Kulturrådet, med sin faglige kunnskap og nærhet til kunstfeltet og søkerne, som er best til å vurdere hvordan midlene skal disponeres.
Nettopp fordi innkjøpsordningene er viktige litteraturpolitiske virkemidler er det av stor betydning at de er innrettet på en formåltjenelig og ressurseffektiv måte. Offentlig debatt om innkjøpsordningene er nyttig i en slik sammenheng. Min statssekretær har bidratt til en slik debatt verken med forslag eller føringer, men med en oppfordring til og eksempler på hvordan innkjøpsordningene eventuelt kan endres. Det er viktig at debatten om innkjøpsordningene også rommer spørsmål om større eller mindre endringer i ordningene og ikke bare krav om budsjettøkninger.
Jeg vet at Kulturrådet er opptatt av hvordan innkjøpsordningene fungerer og at de har en løpende dialog med berørte aktører i det litterære feltet om ordningene. Jeg er også kjent med at Kulturrådet i 2014 vil gjøre en nærmere gjennomgang av innkjøpsordningene. Jeg imøteser resultatet av en slik gjenomgang, og jeg har selvfølgelig ingen forutinntatte standpunkter om hvordan innkjøpsordningene for litteratur eventuelt bør utvikles.