Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:312 (2013-2014)
Innlevert: 28.01.2014
Sendt: 29.01.2014
Besvart: 07.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Helse- og omsorgsministeren har 21/1 sendt på høring et forslag om å gi fastleger adgang til å nekte informasjon og andre tjenester til abortsøkende kvinner.
Vil dette være en reell høring i den forstand at HOD vil trekke forslaget hvis motstanden mot forslaget i høringen tilsier dette?

Begrunnelse

Høyre og helse- og omsorgsministeren har 21/1 sendt på høring forslag om forskrifts- og lovendringer for å gi fastleger mulighet til reservasjon fra å informere om eller henvise til abort. Sakens utfall har stor betydning for et likeverdig helsetilbud i hele landet og ikke minst for de pasientene det gjelder.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Forslaget til reservasjonsordning er sendt på høring med frist til å gi uttalelse innen onsdag 30. april. Høringsnotatet er sendt til et bredt spekter av instanser, og det er også påpekt i høringsbrevet at også andre interesserte kan gi uttalelse utover de som er satt opp på høringslisten.
Når høringsfristen er utløpt, vil Helse- og omsorgsdepartementet gå gjennom alle uttalelsene som er kommet inn og oppsummere høringsinstansenes synspunkter. Jeg vil lytte til innspillene fra høringsinstansene og vurdere disse nøye før jeg tar endelig stilling til hvordan reservasjonsmuligheten bør utformes.