Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:313 (2013-2014)
Innlevert: 28.01.2014
Sendt: 29.01.2014
Besvart: 07.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Hvordan vil regjeringen sørge for at bilister/næringsliv som er avhengige av fylkeskommunale veiutbygginger også skal få redusert eller slippe bompengekostnader?

Begrunnelse

Viser til regjeringens lovnader om at bilistenes bompengekostnader skal reduseres betydelig og at flere prosjekter skal offentlig fullfinansieres. Et stort antall og viktige veistrekninger i landet er etter forvaltningsreformen overført fylkeskommunene.
Mange fylkeskommunale veiprosjekter er under gjennomføring eller på planstadiet og forutsetter bomfinansiering. Dette dreier seg ofte om strekninger med lavere årsdøgntrafikk, som må benytte maksimal innkrevingstid og hvor det er et begrenset antall bilister som belastes, inkludert næringsvirksomhet. Dette gjelder eksempelvis tidligere riksvei 33, nå fylkesvei 33, i Oppland og Akershus, hvor det nå pågår utbygging/utbedring og hvor ytterligere tiltak er nødvendig de nærmeste åra.
Jeg legger til grunn at det ikke vil bli forskjellsbehandling av statlige og fylkeskommunale veier.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har som ambisjon å bygge mer vei og med mindre bompengeandel. Det reflekteres i statsbudsjettet for 2014. Derved endres politikken etter mange år hvor bompengebruken har økt ukritisk. Jeg konstaterer at representanten Hagebakken nå er opptatt av de store belastningene bompengene påfører bilistene, men konstaterer at Ap i Stortinget har vært kritisk til at regjeringen har brukt penger på å fjerne bompengegjeld. Regjeringen vil videre reformere sektoren ved å redusere antall bompengeselskap for å redusere innkrevings-/administrasjonskostnader og rentenivå. Jeg håper representanten Hagebakkens nye linje betyr at også Arbeiderpartiet vil støtte regjeringen i dette arbeidet.
Jeg minner om at utviklingen av fylkesvegnettet er fylkeskommunenes ansvar. I forbindelse med forvaltningsreformen ble det lagt opp til å styrke fylkeskommunenes økonomi for at de skulle kunne ta vare på og utvikle det nye fylkesvegnettet. Rammetilskuddet ble økt i perioden 2010-2013, og det ble innført en ordning med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkeskommunene. Forrige regjering foreslo å fjerne denne ordningen, men den ble videreført av nåværende regjering. I tillegg kommer statlige tilskudd til skredsikringstiltak på fylkesvegnettet. I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt opp til en ytterligere styrking av rammetilskuddet for å legge til rette for opprustning og fornying av fylkesvegene. I Prop. 1 S (2013-2014) ble det i den forbindelse foreslått å øke rammetilskuddet med 500 mill. kr.
Den nye regjeringen gikk inn for å øke rammetilskuddet med ytterligere 280 mill. kr, slik at samlet ramme for 2014 knyttet til opprustning nå er på 780 mill. kr. I tillegg er det vedtatt å videreføre rentekompensasjonsordningen.
Regjeringen vurderer nå flere endringer i rammevilkårene for bompengefinansiering. Dette vil også innebære forbedringer for bompengeprosjekt på fylkesvegnettet. Jeg ser frem til at representanten Hagebakken og hans parti vil støtte regjeringen i å redusere bompengenivået.