Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:316 (2013-2014)
Innlevert: 29.01.2014
Sendt: 29.01.2014
Besvart: 06.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til skriftlig besvarelse nr.276, om jordmordutdanningen. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen foreslår å nedsette en arbeidsgruppe for å få etablert mastergrad i jordmorfaget på flere utdanningsinstitusjoner.
Hvordan vil helseministeren følge opp, slik at blant annet Høgskolen i Bergen får godkjent sin søknad?

Begrunnelse

Det er et mål at hovedmodellen for videreutdanning innen profesjonsutdanningene for helse- og sosialfag, skal innpasses mastergradsnivå. Det har vist seg å være vanskelig å oppfylle kravene i rammeplanen for videreutdanning i jordmordutdanningen og kravene i mastergradforskriftene. Høgskolen i Vestfold har fått godkjent mastergrad, men Høgskolen i Bergen har ikke fått godkjent sin søknad. Klagen er til behandling i kunnskapsdepartementet.
Mastergrad vil ha betydning for valg av utdanning og rekruttering til jordmoryrket.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: La meg innledningsvis slå fast at jeg støtter Kunnskapsministerens svar på spørsmål nr. 276, som representanten Grung viser til. Her pekes blant annet på at ferdig utdannede jordmødre skal ha en kompetanse som gjør dem i stand til å løse oppgavene i helsetjenesten.
Jordmødre representerer en viktig personellgruppe i vår helsetjeneste. Som det fremgår av Regjeringens politiske plattform vil vi bygge ut jordmortilbudet i kommunehelsetjenesten. Utdanningen må sikre at de på en god måte kan ivareta oppgaver og utfordringer de vil møte i sitt arbeid og virke, og være i samsvar med helsetjenestens behov. Det har oppstått utfordringer med hensyn til forholdet mellom enkelte videreutdanninger og mulig tilpasning til mastergradsnivå. Dette må søkes løst på en hensiktsmessig måte.
I 2012 ble det autorisert 284 jordmødre i Norge, en økning på 12 prosent i forhold til 2011. Av disse hadde 111 norsk utdanning og 153 nordisk utdanning, mens de siste 20 hadde utdanning fra øvrige land. Dette viser at utdanning, rekruttering og mobilitet skjer på tvers av landene også for denne personellgruppen, og da særlig mellom de nordiske landene.
Jordmødre er en av helseprofesjonene som må ha autorisasjon for å utøve yrket. EUs direktiv om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (Direktiv 2005/36/EF) har som formål å lette adgangen til å utøve et regulert yrke i et annet europeisk land. Direktivets bestemmelser om automatisk godkjenning omfatter fem helseprofesjoner, herunder jordmor. Vi må derfor se hen til at krav som settes til utdanningen i Norge også må hensynta og være i samsvar med harmoniserte kvalifikasjonskrav som settes til utdanning i andre EU-land.
Helse- og omsorgsdepartementet vil bidra i en dialog mellom våre aktuelle departementer, og medvirke til løsning på den aktuelle utfordringen – slik Kunnskapsministeren også peker på i sitt svar.