Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:318 (2013-2014)
Innlevert: 29.01.2014
Sendt: 30.01.2014
Besvart: 10.02.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvordan vil regjeringen utjamne dette nasjonalt, slik at regionale nettselskaper ikke lider overlast på grunn av ekstremvær, som fører til at nettkundene i siste instans rammes gjennom høyere nettleie eller flere strømbrudd?

Begrunnelse

Det har denne høsten og vinteren vært ekstreme værsituasjoner som har gjort stor skade på strømnettet i Trøndelag. Stormen "Hilde" og Stormen "Ivar" har for eksempel ført til at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har vært i en kontinuerlig beredskapssituasjon siden november. Dette utgjør selvsagt en stor økonomisk belastning for de berørte nettselskap. Dette er hendelser som vil kunne oppstå oftere i framtida som en følge av klimaendringene og som vil kunne føre til større belastninger i enkelte geografiske områder.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Nye krav til nettselskapenes beredskap trådte i kraft med ny beredskapsforskrift 1. januar 2013. Ekstremværene ”Hilde” og ”Ivar” i tillegg til uvær i mange regioner gjennom høst og vinter 2013/2014 har satt nettselskapene på prøve. Jeg er fornøyd med nettselskapenes beredskap under disse hendelsene.
Nettselskapene er som eier av kritisk infrastruktur regulert på flere områder. Reguleringen av nettselskapene er i stor grad delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Reguleringen stiller krav til blant annet leveringskvalitet og – pålitelighet. Ved avbrudd skal forsyningen gjenopprettes uten ugrunnet opphold.
Nettselskapene får sine inntekter gjennom tariffer fra kundene. NVE regulerer inntektene til nettselskapene. Inntektsrammereguleringen skal ivareta de økonomiske rammene til nettselskapene, samtidig som den skal ivareta nettkundene gjennom å sørge for at størrelsen på nettleia er rimelig. Inntektsrammereguleringen er utformet med sikte på å gi det enkelte nettselskap insentiver til å bygge, drive og utvikle nettet sitt på en kostnadseffektiv måte.
Nettselskapene opererer under ulike rammevilkår, og avhengig av hvor i landet nettet befinner seg, er kostnadene ulike. For å oppnå formålet om at nettselskapene skal kunne få dekket sine kostnader og oppnå en rimelig avkastning over tid, tar NVE hensyn til forskjeller i rammevilkår mellom selskaper. Det tas hensyn blant annet til ekstremvind, avstand til kyst og skog. Dersom det er relevante regionale forskjeller mellom selskaper som gjør at kostnadene for ett nettselskap er høyere enn for et annet, vil derfor nettleien bli høyere i det selskapet hvor kostnadene er høyest alt annet likt. Vår regulering innebærer at tariffene reflekterer lokale kostnader og rammevilkår. Jeg mener at dette er et fornuftig prinsipp.
Alle nettselskap vil oppleve uvær før eller senere, men noen områder er likevel mer værutsatt enn andre. Det er ikke slik at merkostnader for nettselskapene knyttet til ett uvær alltid fører til økte kostnader for nettkundene. Inntektsrammen er fastsatt slik at 40 prosent av merkostnadene knyttet til uvær vil inngå i selskapets framtidige inntektsramme. Isolert sett fører dette til at inntektsrammen øker, men det er andre forhold i reguleringen som reduserer kundenes kostnader etter uvær.
Ekstremvær medfører ofte avbrudd i forsyningen. KILE-ordningen (kvalitetsjusterte inntektsrammer for ikke-levert energi) som inngår som en del av inntektsrammereguleringen, skal sørge for at nettselskapene opprettholder leveringspåliteligheten i nettet på en optimal måte. KILE-elementet i inntektsrammen representerer nettkundenes avbruddskostnader og gjør at selskapenes tillatte inntekt reduseres som følge av avbrudd i strømforsyningen.
I tillegg vil kunder som opplever et avbrudd som varer over 12 timer kunne kreve å få utbetalt en kompensasjon fra nettselskapet. Beløpet avhenger av varigheten av avbruddet.
Hvorvidt nettleien går opp eller ned etter et uvær avhenger dermed av forholdet mellom de økte kostnadene knyttet til uværet og utbetalt kompensasjon, og KILE som reduserer inntektsrammen.