Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:319 (2013-2014)
Innlevert: 29.01.2014
Sendt: 30.01.2014
Besvart: 06.02.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil statsråden sørge for at miljøteknologifondet kan gi støtte til utvikling av teknologi knyttet til bioplast?

Begrunnelse

Det meste av plasten som brukes kommer fra fossilt råstoff. Dette utgjør en stor kilde til utslipp av CO2. I en rapport fra Zero vises det til at produksjon og bruk av plast gir et globalt klimagassutslipp på 1,4 milliarder tonn CO2-ekvialenter. Dette er mer enn utslippene fra global flytrafikk.
En overgang til fornybare bioplast vil kunne være et viktig bidrag til reduserte utslipp av klimagasser.
Produksjon av bioplast vil kunne være et svært viktig bidrag for bruk av norsk skog.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg går ut fra at det representanten i spørsmålet omtaler som miljøteknologifondet er ment å være Energifondet, som forvaltes av Enova.
Som følge av Meld St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk og behandlingen i Stortinget av denne meldingen, fikk Enova et utvidet mandat. Blant annet skal Enova forvalte en ny satsing på energi- og klimateknologi. Satsingen skal rettes inn mot utvikling av ny teknologi og støtte til teknologier nær markedsintroduksjon. Enova kan derfor gi støtte til investeringer i fullskala produksjonslinjer i industrien.
Enova forvalter Energifondet på grunnlag av en fireårig avtale som Olje- og energidepartementet har inngått med foretaket. Avtalen sikrer at midlene fra Energifondet blir forvaltet i samsvar med de mål og forutsetninger som ligger til grunn for Stortingets vedtak om opprettelsen av Energifondet og innenfor de øvrige rammer som gjelder for bruken av fondets midler. Midlene fra Energifondet skal forvaltes på en slik måte at pålagte oppgaver utføres mest mulig kostnadseffektivt.
Det er opp til Enova og Enovas styre hvordan kriteriene for de ulike programmene skal utformes og hvilke prosjekter som skal tildeles støtte. Jeg vil derfor oppfordre aktører som ønsker å gjennomføre prosjekter, som de tror kan omfattes av Enovas støtteordninger, om å ta direkte kontakt med Enova.