Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:322 (2013-2014)
Innlevert: 30.01.2014
Sendt: 30.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det er stort behov for rekruttering av gode fagarbeidere og ingeniører. TAF - teknisk allmenne fag - gir et videregående tilbud til teoristerke ungdomsskoleelever, men det har tatt lang tid for å få tilbudet innpasset i det ordinære utdanningstilbudet.
Vil statsråden sørge for å få fortgang i arbeidet med å få TAF-undervisningstilbudet innpasset i det ordinære videregående tilbudet og med vitnemål som gjenspeiler fagene som er gjennomført og bestått?

Begrunnelse

Knarvik videregåande skule har siden 1992 vært en pionerskole for utvikling av Tekniske og Allmenne Fag (TAF) - en utdanning over fire år som gir både fagbrev og spesiell studiekompetanse. TAF-skolene er blitt lovet en avklaring om hvordan undervisningstilbudet skal kunne innpasses i det offentlige skolesystem.
Kunnskapsdepartementet ga i brev av 3.mai 2010 Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede en videreføring av TAF ved å drøfte hvilke premisser sentrale utdanningsmyndigheter bør sette til organisering og innhold i lokale tilbud om TAF-opplæring, samt utarbeide kriterier for dispensasjon fra nåværende forskriftsbestemmelser om vitnemål for bestått fagopplæring med studiekompetanse.
Direktoratet har hatt et forslag på høring og Knarvik videregåande skule avviste forslaget om å overlate mer av opplæringsansvaret til bedriftene.
I nytt skriv fra departementet av 24. november 2011 vises det til at forskriftene må endres før TAF kan godkjennes. Det var lovet avklaring i løpet av 2012, men intet har skjedd.
Alle vil få vitnemål våren 2014, men uten at det er anledning til å skille mellom de som har gjennomført og bestått alle realfag og de som ikke klarer å gjennomføre alle.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: TAF (Tekniske og allmenne fag) har i mange år vært brukt som betegnelse på den fireårige kombinerte opplæringen i yrkesfag og studiekompetansefag som enkelte fylkeskommuner tilbyr. Tilbudet er utenfor den offisielle tilbudsstrukturen som er fastsatt i Kunnskapsløftet.
Kunnskapsdepartementet sendte i 2011 ut et forslag til sentrale rammer for organisering av TAF-tilbud. Noen av høringsinstansene ga da uttrykk for at de foreslåtte rammene ville hindre en videreføring av enkelte lokale tilbud, og det ble besluttet at det skulle arbeides videre med fremtidige rammebetingelser.
Innspillene om TAF-ordningen ble tatt med i arbeidet med Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei. Departementet viser der blant annet til at fylkeskommunene opplever at dagens fag- og timefordeling gjør det vanskelig å gi elevene tilpassede opplæringsløp. Det er i meldingen derfor foreslått at timetallet i hvert fag beholdes, men at fylkeskommunene skal få anledning til å plassere fag på årstrinn ut fra egne vurderinger. Slik vil fylkeskommunene få større handlingsrom til å utvikle opplæringsløp som er mer tilpasset lokale forutsetninger og behov. Det vil i arbeidet med oppfølgingen av meldingen også bli vurdert hvilke andre endringer av regelverket som eventuelt er nødvendig for å skape gode, sentrale rammer for TAF-opplæring.
Jeg mener at de lokalutviklede TAF-tilbudene er et verdifullt supplement til de tilbudene som er fastsatt i Kunnskapsløftet. Ved utarbeiding av sentrale rammer for TAF må det tas hensyn til ulike lokale behov, samtidig som elevenes rettigheter skal ivaretas. Kunnskapsdepartementet har tidligere uttalt at lokale TAF-tilbud kan videreføres inntil slike rammer blir fastsatt. Dette forutsetter imidlertid at visse vilkår som knytter seg til elevenes rettigheter, blir oppfylt. Dispensasjonsordningen for utstedelse av vitnemål er også tilsvarende forlenget, slik at ungdom som fullfører et TAF-løp, er sikret å få vitnemål på bakgrunn av dette.