Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:327 (2013-2014)
Innlevert: 30.01.2014
Sendt: 31.01.2014
Besvart: 07.02.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Inge Lien (Sp)

Spørsmål

Geir Inge Lien (Sp): Ertesvåg Samdrift i Haram kommune har 1300-1400 dekar som skal driftast. Deira eigne tal visar at auka i mineraloljeavgifta førar til auka kostnadar på fleire titals tusen kroner.
Vil regjeringa kompensera for dette gjennom auka tilskot til landbruket?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2014 blei det vedteke ei auke i mineraloljeavgifta på 53,9 øre utover det som låg i regjeringa Stoltenbergs budsjett. Dette er ei auke som gir auka kostnadar for båteigarar, lokalt næringsliv, landbruket og anleggsbransjen. Dette vil og gje auka kostnadar for vegprosjekt, og høgare bompengjebidrag som følgje av det. Når det gjeld konsekvensane for landbruket har representanten hatt kontakt med Ertesvåg Samdrift i Haram kommune som ligg i Møre og Romsdal. Dei har sjølv rekna på kva den auka avgifta gjer på kostnadsnivået deira.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringspartiene stemte for et samlet budsjettforlik med samarbeidspartiene på Stortinget.
I Budsjettnemnda for jordbruket sitt materiale, som jordbruksoppgjøret bygger på, beregnes næringens samlede inntekter og kostnader. Økt pris på diesel vil på vanlig måte inngå som ett av mange elementer på kostnadssiden når Budsjettnemnda legger fram sitt materiale som grunnlag for jordbruksoppgjøret 2014.
Gjennom budsjettforliket gjennomførte regjeringen flere endringer på skatt- og avgiftssiden. Skattesatsen på alminnelige inntekt for personer og selskaper reduseres fra 28 til 27 prosent, formuesskatten settes ned og arveavgiften fjernes. Regjeringen har også prioritert en rekke andre positive skattelettelser.
Samlede skattelettelser fra 2013 til 2014 utgjør etter inngåelse av budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre om lag 7,3 mrd. kroner påløpt og 4,2 mrd. kroner bokført.