Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:349 (2013-2014)
Innlevert: 05.02.2014
Sendt: 05.02.2014
Besvart: 14.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det er bra at helseministeren er opptatt av barnepalliasjon både ved bevilgning over statsbudsjettet og ved å gi Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en fagrapport om hvilke tilbud døende barn og voksne har og hva slags tilbud de bør få.
Hvordan vil statsråden sørge for at bruker-organisasjoner som f.eks. "Ja til lindrende enhet og omsorg for barn" med omfattende kompetanse på feltet, gjennom flere års arbeid nasjonalt og internasjonalt, blir trukket aktivt med i utarbeidelse av rapporten?

Begrunnelse

Som helseministeren selv har uttalt har vi mye å lære dette på dette feltet som er svært krevende for pasienten, pårørende og helsepersonell. Det er bra at man erkjenner at det har vært for lite fokus på palliasjon og da spesielt barnepalliasjon.
Det er derfor bra at man nå setter inn ressurser på å skaffe seg kunnskap for hvordan man i langt større grad enn i dag kan ivareta mennesker ved livets slutt på en bedre måte.
Mye av den kompetansen som i dag er tilgjengelig finner man i organisasjoner som f.eks. "Ja til lindrende enhet og omsorg for barn" Jeg regner med at statsråden sørger for at man benytter seg av denne brukerkompetansen i videreutviklinga av helsetilbudet på dette området også når man skal utarbeide fagrapporten som skal peke ut veien til en bedre palliativ behandling i Norge, både for barn og voksne.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som det fremgår av regjeringsplattformen ønsker denne regjeringen å styrke frivillige organisasjoner. Vi er så heldige å ha mange organisasjoner på helse- og omsorgsfeltet, herunder organisasjoner som ”Ja til lindrende enhet og omsorg for barn”. Brukerorganisasjoner representerer viktige bidragsytere på helse- og omsorgsfeltet.
For å øke kunnskapsgrunnlaget om lindrende behandling, har jeg bedt Helsedirektoratet utarbeide en fagrapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Rapporten skal også omfatte tilbudet til barn og unge.
Rapporten skal blant annet inkludere vurderinger av gode modeller for et systematisk og godt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner. Jeg legger også til grunn at Helsedirektoratet innhenter innspill fra relevante aktører, slik mitt departement har bedt om i oppdragsbrevet. Pasient- og brukerorganisasjonene er sentrale her.
For å øke kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom har regjeringen styrket frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet på området med 2 mill. kroner. Tilskuddet vil på ordinær måte bli forvaltet av Helsedirektoratet og frivillige organisasjoner er velkomne til å søke. Midlene blir utlyst på direktoratets hjemmesider. Tilskuddsmidlene vil senest bli utbetalt i juni. Midlene skal inngå i Kompetanseløftet 2015.