Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:350 (2013-2014)
Innlevert: 05.02.2014
Sendt: 06.02.2014
Besvart: 13.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Kan statsråden redegjøre for Arbeidstilsynets tilsyn med studenters læringsmiljø, som beskrevet i UH-loven 4.3, og mener statsråden at dette er tilstrekkelig for å sikre studenter trygge og gode arbeidsforhold?

Begrunnelse

Et godt læringsmiljø er særlig viktig for studenters mulighet til å prestere og trives i studiene. Studenters krav til læringsmiljø står klart formulert i Universitets- og høyskoleloven (UH-loven). UH-loven definerer blant annet krav om universell utforming, lys-, lyd- og luftforhold, samt andre forhold som legger til rette for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet er blitt gitt ansvar med oppfølgingen av at dette lovverket overholdes, jmf. UH-loven § 4.3 pkt. 6, men det har ikke vært enkelt å skaffe oversikt over hva de har gjort på dette ansvarsområdet.
Undertegnede mener det med bakgrunn i både langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, samt en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning som skal vedtas i løpet av de neste årene, vil være viktig å kartlegge institusjonenes arbeid med studentenes læringsmiljø, og forventer at Arbeidstilsynet er sikret en ramme som tilsier at de kan oppfylle tilsynsansvaret sitt. En oversikt over eventuelle avvik er nødvendig for å ha en god oversikt over investerings- og utviklingsbehov av infrastruktur og tjenester på institusjonene.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om Arbeidstilsynets tilsyn med studenters læringsmiljø, som beskrevet i universitets- og høyskoleloven § 4-3.
Jeg er enig med representant Fylkesnes at det er viktig å sikre studenter gode og trygge arbeidsforhold i utdannelsen. Jeg er opptatt av kvaliteten i høyere utdanning, og et godt læringsmiljø for studentene er en viktig faktor for å legge til rette for god kvalitet.
Universitets- og høyskoleloven § 4-3 omhandler en rekke forhold knyttet til studentenes læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonene. Ett av disse er Arbeidstilsynets tilsynsansvar, men vel så viktig er det arbeidet som skjer med studentenes læringsmiljø på utdanningsinstitusjonen.
Det er styret ved institusjonen som har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Begrepet læringsmiljø omfatter så vel det psykiske som det fysiske læringsmiljøet. Etter loven skal læringsmiljøet være fullt ut forsvarlig, basert på en helhetlig vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Videre er det opplistet detaljerte krav til hvordan det fysiske arbeidsmiljøet skal tilrettelegges, med krav til lokaler, tekniske innretninger og tilrettelegging for studenter med særskilte behov, herunder funksjonshemmede.
Ved alle institusjoner skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at kravene i § 4-3 første og annet ledd blir gjennomført. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget, og dette sikrer studentene medbestemmelsesrett i læringsmiljøsaker. Læringsmiljøutvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret ved institusjonen, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer.
Arbeidstilsynet har i 2012 og 2013 hatt til sammen 67 tilsyn ved universiteter og høyskoler. Det er gitt reaksjoner i 54 % av tilsynene. De fleste av disse tilsynene har vært rettet mot de ansatte og deres arbeidsmiljø, men omfatter også studenter og deres arbeidsmiljø når de er i praktisk opplæring. Et typisk eksempel på dette er når Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn knyttet til arbeid på laboratorier og håndtering av kjemikalier og biologiske stoffer (kjemisk og biologisk helsefare). Her er også inneklima og luftkvalitet et aktuelt tema. Det har særlig vært tilsyn med at virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og rutiner for kartlegging, risikovurdering, opplæring, rutiner med mer også ivaretar studentene når de er i praktisk opplæring.
Bygg og annen infrastruktur ved universiteter og høyskoler setter rammer for det fysiske læringsmiljøet for studentene. Jeg viser til at det foregår et løpende vedlikeholdsarbeid i sektoren, som i mange tilfeller også omfatter ombygging for å tilpasse bygninger til nye funksjoner. I de senere årene er det også igangsatt flere omfattende bygge- og rehabiliteringsprosjekter i sektoren, og flere prosjekter er også under planlegging. Enten det er nybygg eller rehabilitering, legges det vekt på å sikre studentenes læringsmiljø. I mange tilfeller vil et godt læringsmiljø også være en av hovedbegrunnelsene for byggeprosjektet.
Kunnskapsdepartementet har opprettet Universell, som er en nasjonal pådriverenhet for tilgjengelighet i høyere utdanning. Oppgavene til Universell er å medvirke til å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser, og å være en pådriver for arbeidet i læringsmiljøutvalgene på norske læresteder og legge til rette for løpende erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling på området.
Videre har Kunnskapsdepartementet gitt SSB i oppdrag å utføre levekårsundersøkelser for studenter. Dette danner et bilde av hvordan studentene opplever studietilværelsen, og bidrar til at departementet kan vurdere tiltak for å styrke studentenes læringsmiljø.
Jeg mener at regelverket og de virkemidlene jeg har nevnt, samlet sett er med på å sikre studentene et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold.