Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:352 (2013-2014)
Innlevert: 05.02.2014
Sendt: 06.02.2014
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 14.02.2014 av finansminister Siv Jensen

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Kan statsministeren bekrefte at hele regjeringen står fast på Handlingsregelen, og deler regjeringen forståelsen av at det er den reelle pengebruken som har betydning for økonomien og ikke prosenten, eller har regjeringen erstattet Handlingsregelen med en 4-prosentsregel?

Begrunnelse

29. januar arrangerte NAF frokostseminar der de presenterte en ny modell for organisering og finansiering av riksveibygging. Forslaget går i korthet på å etablere et statlig veiselskap finansiert over Statens pensjonsfond utland og øremerking av veiavgiften og oblatinntekter til veiselskapet. Begrunnelsen er å fristille veiinvesteringene fra statsbudsjettet. Samferdselsministerens respons på dette forslaget var at han «knapt greide å styre sin begeistring og at han syntes det var interessant at flere tok til orde for en annen måte å bruke oljeformuen vår på».
15. januar deltok næringsministeren på Nordlandskonferansen. I sitt innlegg uttrykte hun bekymring for at Norge gjør seg for avhengig av oljesektoren, og at det er et mål for regjeringen å styrke konkurransekraften i fastlandsnæringene. Hun uttalte i den sammenhengen at «vi skal holde 4-prosentsregelen».

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I Sundvolden-erklæringen understreker Regjeringen at vi vil føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljepenger. Den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur samt vekstfremmende skattelettelser. Den offentlige pengebruken skal tilpasses situasjonen i økonomien innenfor handlingsregelens rammer, men regelen gir ikke i seg selv et svar på hvor ekspansiv finanspolitikken bør være fra år til år.
Hvordan oljepengene brukes, er helt sentralt. På lang sikt er det vekstevnen i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen i Norge. Da Stortinget sluttet seg til handlingsregelen, ble det i tråd med dette understreket at økningen i bruken av petroleumsinntekter bør rettes inn mot tiltak som kan øke produktiviteten, og dermed vekstevnen, i resten av økonomien. En enstemmig finanskomite pekte på at skatte- og avgiftspolitikken og satsing på infrastruktur, utdanning og forskning er viktig for å få en mer velfungerende økonomi.
Vekstfremmende tiltak påvirker ikke bare samlet etterspørsel, men over tid også produksjonskapasiteten i økonomien. Derfor må vi innrette skattesystemet slik at det blir mer lønnsomt å arbeide, spare og investere. Regjeringen vil prioritere skatte- og avgiftsendringer som gir bedre vilkår for næringsvirksomhet, fremmer verdiskaping og stimulerer til arbeid. Vårt budsjett for 2014 er et første skritt i denne retning.