Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:353 (2013-2014)
Innlevert: 05.02.2014
Sendt: 06.02.2014
Besvart: 13.02.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Landbruksministeren har ved flere anledninger sagt at hun vil snu inntektsutviklingen som har vært for heltidsbønder.
Kan statsråden gi et faglig svar på hvordan svekket tollvern og reduserte overføringer skal bedre inntektene for disse bøndene?

Begrunnelse

På et stormøte om landbruk på Varhaug i Hå møtte statsråden 700 personer med tilhørighet til landbruket på Jæren. Mange av disse har investert svært mye og er avhengige av gode og stabile rammevilkår.
På møtet ga ordfører Mons Skrettingland (H) i landets største husdyrkommune klar kritikk til alle statsrådens initiativ så langt. Det var også etter møtet betydelig usikkerhet om hvordan statsrådens signaler skulle tolkes.
Det er særlig regjeringspartienes holdning til overføringer og importvern som bidrar til stor usikkerhet i næringen. Dette gjelder ikke minst blant de som driver stort på Jæren.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det er riktig at jeg mener det er nødvendig å styrke inntektsmuligheten og lønnsomheten for bønder som driver landbruk på heltid. Dette blir et viktig utgangspunkt for arbeidet med jordbruksforhandlingene.
Regjeringen er opptatt av å legge til rette for økt lønnsomhet for bønder som lever av jordbruket. Derfor vil vi gjennomgå konsesjonsgrenser, kvoteordningen for melk, samt lover, forskrifter, krav og andre regler som begrenser bondens mulighet til å utvikle egen virksomhet. Regjeringen vil føre en politikk som legger til rette for at bonden skal bestemme mer og staten mindre. Dette er et viktig utgangspunkt som må ses i sammenheng med hvor raskt og hvor mye tollmurer og overføringer kan reduseres.
Jeg ønsker et robust landbruk over hele landet. Det vil kreve fortsatt differensiering av virke-midlene. Men, gjennom å redusere pålegg og begrensninger og gi de næringsdrivende økt frihet til å utvikle næringsdriften på bruket sitt, kan produksjonskostnadene bli redusert. Fram mot jordbruksoppgjøret vil jeg også gå igjennom tilskuddsordningene og vurdere en dreiing mot produksjon og bruk som har grunnlag til å drives på heltid.