Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:354 (2013-2014)
Innlevert: 05.02.2014
Sendt: 06.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Regjeringen viser til at økningen i mineraloljeavgiften er miljømessig begrunnet.
Hvor stor nedgang i forbruket av mineraloljer har man lagt inn i 2014 når man beregnet provenyet for økningen av mineraloljeavgiften sammenlignet med en situasjon der avgiften ble videreført på rød-grønt nivå?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Grunnavgiften på mineralolje mv. ble økt fra 1. januar 2014 med 52 øre per liter utover anslått prisvekst i 2014. Provenyet fra avgiftsøkningen ble anslått til 655 mill. kroner påløpt og 600 mill. kroner bokført i 2014.
Grunnavgiften ilegges for blant annet fyringsparafin, fyringsolje, marine gassolje og autodiesel som ikke ilegges veibruksavgift (såkalt anleggsdiesel) . Det gis fritak for bruk til blant annet skip i utenriks fart, gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart. fiske og fangst, petroleumsvirksomhet på sokkelen, sildemel- og fiskemelindustrien, framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel og høsting av tang og tare. Treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter, som betaler redusert sats, er ikke omfattet av avgiftsøkningen. Med unntak av autodiesel som ilegges veibruksavgift, omfatter økningen i grunnavgiften det meste av mineraloljeforbruket i Fastlands-Norge.
I Prop. ILS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 ble provenyet av grunnavgiften anslått til 1 400 mill. kroner bokført i 2014. Anslaget var basert på sats 1,034 kroner per liter og et forbruk av mineralolje som er ilagt generell sats, på om lag 1 350 mill. liter. [ tillegg kommer proveny fra forbruk som er ilagt redusert sats.
Provenyet til sats 1,557 kroner per liter ble beregnet på grunnlag av et forbruk på om lag 1 320 mill. liter mineralolje. Det innebærer at det er anslått en reduksjon i forbruket på om lag 30 mill. liter mineralolje som følge av avgiftsøkningen i 2014. Klimagassutslippene vil i så fall bli redusert med om lag 80 000 tonn C02. Det vil alltid være usikkerhet ved slik anslag.
Finansdepartementet publiserte i oktober 2014 rapporten Beregningskonvensjoner 2014, som er tilgjengelig på departementets nettside. Rapporten beskriver beregningsmetodene som ble anvendt for å anslå provenyvirkningene av endringer i skatte- og avgiftsregelverket for 2014. Her framkommer blant annet forutsetningene som ligger til grunn for anslagene ovenfor.