Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:355 (2013-2014)
Innlevert: 05.02.2014
Sendt: 06.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Vil statsråden vurdere ytterligere tiltak for å sikre søkning og rekruttering til transportsektoren, og bussjåføryrket i særdeleshet, og vurdere et mer praksisrettet løp mot de som dropper ut av videregående skole?

Begrunnelse

Transportsektoren er en av de største sysselsetterne i Norge, og de siste årene har bransjen i økende grad måtte belage seg på arbeidsinnvandring ved rekruttering. Dette gjelder spesielt rekrutteringen til bussjåføryrket. Uten tilfredsstillende rekruttering er det ikke mulig å nå de ambisiøse kollektivmålene. En av forutsetningene i klimaforliket er at kollektivtrafikken styrkes kraftig, spesielt sett i lys av den store befolkningsveksten som forventes i byene. Det betyr flere avganger og nye ruter, og skal vi lykkes med dette er det avgjørende med god rekruttering til bussjåføryrket.
I 2012 ble det åpnet for en prøveordning hvor 18-åringer kan starte fagopplæring som bussfører. Dette var et skritt i riktig retning, men det er et behov for ytterligere vurderinger på hvordan fagopplæringssystemet kan innrettes slik at flere velger sjåføropplæringen. Statsråden har eksempelvis varslet at forslaget om et praksisløp for de som dropper ut av videregående skole skal vurderes, og bussjåføryrket praktiske innretning vil gjøre det spesielt egnet for en prøveordning.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Utdanningsprogrammet service og samferdsel hadde totalt 3581 løpende lærekontrakter per 1.oktober 2013, hvorav 558 løpende kontrakter i yrkessjåførfaget. Det har vært en stigende trend, fra 157 i 2008. Det ble tegnet 323 nye lærekontrakter i yrkessjåførfaget i 2013. En utfordring er at aldersgrensen for å kjøre buss er 21 år. Dette gjør at yrkessjåførfaget er et komplisert fag å få til gjennom videregående opplæring, der elevene begynner når de er 16 år.
I følge FAFOs rapport 03:2014 er det 12 000 som jobber innenfor bussbransjen, hvor andelen som har fagbrev er 20 %. Det er etter min oppfatning ikke nødvendigvis et problem at andelen bussjåfører med fagbrev er på dette nivået. Totalt sysselsetter transportnæringen i Norge rundt 150 000 mennesker. Utdanningsprogrammet service og samferdsel hadde 3 309 søkere per 1.3.2013, og 3 627 ble gitt tilbud per 1.10.2013. Vg2 Transport og Logistikk har hatt stabile søkertall på rundt 630 søkere.
At det derimot er en svært lav andel lærlinger i yrkessjåførfaget i forhold til sysselsatte i næringen bekymrer meg, og jeg følger med interesse det samarbeidet Utdanningsdirektoratet og Vegdirektoratet har, og som kan være med på å bedre rekrutteringen. Gjennom yrkestransportdirektivet krever EU at alle yrkessjåfører skal ha opplæring. EU-bestemmelser åpner for at ungdom/lærlinger på visse vilkår kan kjøre buss etter fylte 18 år. Faglig råd for service og samferdsel anbefalte i 2008 Vegdirektoratet å åpne for at lærlinger kan kjøre buss i samsvar med bestemmelsen, og Vegdirektoratet har i første omgang åpnet for en forsøksordning. Dette prøveprosjektet ble startet i 2012. Omfanget av nye lærlinger har vært begrenset foreløpig, uten at vi har konkrete tall på dette.
I forlengelsen av forsøksordningen har Utdanningsdirektoratet etter anmodning fra Vegdirektoratet imøtekommet og besluttet å utvide sikkerhetskurset for yrkessjåfører på landslinjene fra 10 uker til 19 uker. Direktoratet er også i gang med å justere læreplanene på Vg3 yrkessjåførfaget og forslagene skal ut på høring i løpet av februar. Det vil være et større fokus på bedriftenes virksomhet og de sertifiseringskravene den enkelte virksomhet har.
Rekruttering/dimensjonering er primært bransjene og fylkeskommunen sitt ansvar. I følge faglig råd for service og samferdsel er interessen blant busselskapene for å bruke lærlingordningen som rekrutteringsgrunnlag økende.
Utdanningsdirektoratet arbeider kontinuerlig med å utvikle yrkessjåførfaget. Faglig råd for service og samferdsel er utfordret til å gå gjennom tilbudsstruktur og læreplaner for å sikre at disse er relevante for arbeidslivet. Bevilgninger til landslinjer i yrkessjåførfaget er videreført, og målet er et godt tilpasset fag i forhold til behovet i arbeidslivet, fagarbeidere med høy kompetanse som kan yte sikre transporttjenester av høy kvalitet. Regjeringen har i 2014 også bevilget ekstra midler til økt lærlingtilskudd for å skaffe flere læreplasser, samt et engangstilskudd for å rekruttere nye lærebedrifter.

Muligheter for alternative løp i videregående opplæring

Regjeringen erkjenner at standardskoleløpet ikke passer for alle elever. Regjeringen har derfor i tilleggsproposisjonen lagt vekt på tiltak som øker fleksibiliteten i videregående opplæring, slik at skoleeiere og bedrifter sammen kan utvikle opplæringsmodeller for ulike elevgrupper.
Fagarbeidere må ha kompetanse som er relevant, og som svarer til utfordringene i mange ulike bransjer. Det er derfor selvsagt for oss at utdanningene må utformes og gjennomføres i samarbeid med arbeidslivet. Opplæringen i skole må gjenspeile behovene til virksomhetene, og elevene må få tidlig og regelmessig kontakt med arbeidslivet. Det finnes gode muligheter for fleksible opplæringsløp i dagens system, men vi vil også vurdere om vi skal legge ytterligere til rette for alternative opplæringsløp, blant annet gjennom muligheter til å organisere vekslingsmodeller.

Praksisbrev

For å gi flere elever mulighet til å velge en alternativ vei, vil regjeringen legge til rette for at flere kan ta alternativ opplæring gjennom å utvide ordningen med praksisbrev.
Praksisbrev er en opplæring som først og fremst foregår i bedrift og som passer ungdom som er lite motivert for vanlig yrkesfaglig opplæring med to år i skole før læretid. Etter to år kan praksisbrevkandidater søke læreplass og fullføre til fag- eller svennebrev etter to år som ordinære lærlinger. Til nå har dette vært en forsøksordning, men departementet vurderer nå å gjøre ordningen permanent.