Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:359 (2013-2014)
Innlevert: 06.02.2014
Sendt: 06.02.2014
Besvart: 18.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Inntil 2006 var det mulig å få registrert biler som lett lastebil. Mange biler som har blitt førstegangsregistrert i denne vektklassen har blitt godkjent av norske myndigheter med en høyere tillatt totalvekt enn det fabrikanten har oppgitt uten at det har vært gjort tekniske endringer ved bilen.
Vil statsråden sørge for en endring av praksis hos Statens vegvesen slik at den enkelte bileier kan få nedregistrert slike biler til totalvekt etter fabrikantens spesifikasjoner uten teknisk endring av bilen?

Begrunnelse

Mange eiere av slike biler kan ha gode grunner til å få bilen nedregistrert til totalvekt under 3 500 kg til hva fabrikanten oppgir som tillat totalvekt for bilen. Over tid har det imidlertid utviklet seg en praksis hos vegmyndighetene om at det skal kreves en fysisk ombygging av bilen for å kunne godta en slik nedregistrering av totalvekt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Etter gjeldende bestemmelser skal det ved godkjenning og registrering av et kjøretøy fremlegges vektgaranti fra fabrikant for største totalvekt. Vektgarantien fra fabrikant må antas å gjelde i hele kjøretøyets levetid, og det er først dersom det gjøres tekniske endringer som påvirker denne garantien at det er behov – eller mulighet – for endring av vekter.
Statens vegvesen som godkjenningsmyndighet har ikke grunnlag for å underkjenne de fremlagte vektgarantiene fra fabrikantene hvis kjøretøy dette gjelder. Disse vektgarantiene var utstedt på bakgrunn av nye tester for gitte kjøretøymodeller som dokumenterte at kjøretøyene hadde største totalvekt høyere enn det fabrikantene i utgangspunktet hadde tiltenkt kjøretøyene. Følgelig setter disse vektgarantiene grense for senere endringer av vektene.
Vegdirektoratet vurderer nå, i forbindelse med implementering av forordning (EU) nr. 1230/2012 om masser (vekt) og dimensjoner, om det skal åpnes opp for at et kjøretøy skal kunne registreres med en tillatt totalvekt som er lavere enn det fabrikanten har oppgitt som største totalvekt. Det er imidlertid flere forhold, herunder avgiftsmessige regler og førerkortregler, som må utredes i denne sammenheng. Det vil også måtte vurderes om det er hensiktsmessig/ønskelig å åpne for at kjøretøyeiere, av avgifts- eller førerkortmessige hensyn, flere ganger skal kunne få opp- eller nedjustert vektklasse for samme kjøretøy, med de ressursmessige konsekvensene dette har for godkjenningsmyndighetene.