Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:363 (2013-2014)
Innlevert: 07.02.2014
Sendt: 07.02.2014
Besvart: 14.02.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil fiskeriministeren ta kontakt med Norway Seafoods for å orientere seg om hvilke planer selskapet har for strukturen på landanleggene?

Begrunnelse

Gjennom media er det blitt kjent at Norway Seafoods vurderer større endringer i strukturen på sine fiskeindustribedrifter. Dette vil i så fall ramme flere fiskeriavhengige samfunn og et stort antall arbeidstakere. Til tross for sakens betydning ga fiskeriministeren i spørretimen 5. februar inntrykk av at hun ikke hadde hatt møter med selskapet for å sette seg inn i situasjonen, og at hun heller ikke ville foreta seg noe aktivt for å møte den usikre situasjonen flere kystsamfunn nå befinner seg i.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Jeg følger nøye utviklingen i fiskerinæringen og har stor forståelse for den bekymring som kommer til uttrykk i flere kystsamfunn knyttet til sysselsetting i fiskeindustrien. Dårlig lønnsomhet i denne industrien skaper usikkerhet for den enkelte ansatte og for de kommunene dette gjelder. Problemstillingen er kompleks, og det finnes ingen enkle løsninger.
Skal sjømatnæringen være et attraktivt veivalg for nye generasjoner, er helårige, trygge og lønnsomme arbeidsplasser avgjørende. Det vil regjeringen bidra til, og vi må tenke helhet. Det betyr at lønnsomhet – i alle deler av verdikjeden – er svært viktig.
Arbeidet med å følge opp regjeringsplattformen som slår fast at ordningen med leveringsvilkår skal opprettholdes, men at plikten skal knyttes til ulike regioner fremfor det enkelte anlegg og kommune, er igangsatt. Hensikten er å stimulere til økt verdiskaping basert på det råstoffet som i dag er omfattet av leveringsplikten.
Departementet har hatt kontakt med Norway Seafoods AS og Havfisk ASA. I denne kontakten har mulige endringsalternativer blitt omtalt. I lys av dagens pressemelding fra Norway Seafoods, vil jeg be om et snarlig møte for å bli orientert om selskapets planer. Jeg har en klar forventning om at man vil ivareta sine forpliktelser.
For meg er det viktig å ha god dialog med alle involverte parter. Jeg har hatt, og skal i tiden fremover også ha, møter med kommuner og fylkeskommunalt nivå flere steder hvor selskapet har virksomhet. Det er i denne sammenheng viktig for meg å understreke at regjeringen er opptatt av å skape forutsigbarhet og å sikre gode rammebetingelser slik at vi også innenfor sjømatnæringen kan få til nødvendig omstilling i en situasjon der også denne næringen møter stadig tøffere global konkurranse.