Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:365 (2013-2014)
Innlevert: 07.02.2014
Sendt: 07.02.2014
Besvart: 21.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hva vil samferdselsministeren gjøre for å følge opp Fremskrittspartiets eget forslag og Buskerud Fremskrittspartis valgkamputspill om å styrke sikkerheten og beredskapen i Oslofjordtunnelen ved å anskaffe brannbil med tilstrekkelig slukkekapasitet og nødvendige evakueringspakker til de tre ansvarlige brannvesenene?

Begrunnelse

Jeg viser til interpellasjonsdebatt i Stortinget tirsdag 4. februar 2014, der undertegnede, med utgangspunkt i den beredskapsmessige situasjonen i tunnelen, foreslo å følge opp Fremskrittspartiets initiativ til å anskaffe brannbil, slik Søndre Follo brannvesen har vurdert som nødvendig i sin ROS-analyse etter tunnelbrannene i 2011. Forslaget var å forlenge bompengeinnkrevingen med 1-3 uker for å finne en rask og ubyråkratisk løsning på et problem med manglende slukke- og redningskapasitet i tunnelen. I sak om forlenget bompengeinnkreving for RV23 i juni 2013, ga Stortinget i realiteten tilslutning til at bompenger også måtte kunne brukes til sikkerhetstiltak langs veien. I nevnte interpellasjonsdebatt henviste beredskapsministeren til samferdselsministeren som rette vedkommende. Det ble også opplyst at det var et utredningsarbeid i gang om sikkerhet generelt, som Stortinget ville kunne få tilgang til å diskutere på egnet måte, men som undertegnede forsto, lå litt fram i tid. Undertegnede kjenner også til at Fremskrittspartiet i nevnte bompengesak fremmet et forslag om anskaffelse av brannbil, som bare fikk tilslutning fra partiets egne representanter. I valgkampen tok Buskerud Fremskrittsparti denne saken opp igjen og lovte at brannbil skulle anskaffes, dersom det ble regjeringsskifte.
Buskerud Arbeiderparti ga sin uforbeholdne støtte til dette utspillet og beklaget at vi ikke hadde vært oppmerksomme nok på det forslaget som ble fremmet i juni. Vi har derfor ønsket å bidra til en løsning, som kan være rask og ubyråkratisk å gjennomføre.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er opptatt av å styrke sikkerheten i landets tunneler. Denne regjeringen har derfor i 2014-budsjettet økt bevilgningene til tunnelsikkerhet med mange hundre millioner kroner utover den forrige regjeringens budsjettforslag. Dette arbeidet vil vi fortsette, og det vil bidra til økt sikkerhet i landets tunneler.
Representanten Christoffersen peker helt korrekt på at Fremskrittspartiet i Stortinget har stått alene om å anskaffe brannbil for å øke beredskapssituasjonen for Oslofjord- tunnelen. Jeg er veldig glad for at representanten Christoffersen i opposisjon tilsynelatende har inntatt samme standpunkt som FrP. Hadde det skjedd på et tidligere tidspunkt, kunne denne saken vært løst av forrige regjering. Det skjedde dessverre ikke.
Representanten Christoffersen har ved gjentatte anledninger påpekt at hun ønsker å benytte bompenger til å kjøpe brannbil, og henviser til FrPs forslag om dette – et forslag som AP stemte imot. Jeg minner representanten Christoffersen om at etter vegloven § 27 kan bompenger benyttes til alle tiltak som vegloven gir hjemmel for, dvs. planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av veg, samt investeringer i kollektivinfrastruktur. Bompenger kan også benyttes til drift av kollektivtransport i by. Bompenger kan derimot ikke benyttes til beredskapstiltak som kjøp av ny brannbil. Det trengs i så fall en lovendring i Stortinget. Siden Stortingsflertallet har stemt imot FrPs endringsforslag, så ble lovverket stående uendret og tillater altså IKKE at bompenger kan brukes til innkjøp av brannbil. Christoffersens ønske burde derfor vært ledsaget av et forslag i Stortinget.
Vi jobber derfor for å sikre en best mulig situasjon innenfor dagens lovverk. Regjeringen har hatt kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å få en oppdatert vurdering av situasjonen, og vi ser på hvordan egnet brann- slukkingsutstyr i området disponeres. Vi er kjent med at Nordre Follo brannvesen (NFB) har en brannbil med tilsvarende kapasitet og slagkraft som den Søndre Follo brannvesen (SFB) har anmodet om. NFB har ifølge brannsjefen ca. 5 minutter lengre utrykningstid til Oslofjordtunnelen enn SFB. Jeg minner også om at ifølge DSB plikter brannvesenet å bidra der det er nødvendig og inngå mer formalisert samarbeid om det er nødvendig i forhold til risikoobjektet.
I Oslofjordtunnelen konkret har det i tiden fra åpning frem til juni 2011 vært flere brann- tilløp og branner med større kjøretøy som gjør at risikobildet for denne vegtunnelen har vært annerledes enn det som var forutsatt da den ble bygget. På denne bakgrunnen ble vegtunnelen stengt for større kjøretøy i juni 2011 etter en større brann.
Statens vegvesen opplyser at de i samarbeid med SFB m.fl. i perioden fra juni 2011 og frem til i dag har gjennomført en rekke tiltak som skal redusere sannsynligheten for at brann oppstår og redusere konsekvensene ved brann. Blant annet er det bygget og utstyrt flere redningsrom der trafikanter skal kunne oppholde seg. Risikobildet skal da være endret slik at vegtunnelen er på et akseptabelt nivå i forhold til risiko. Det inne- bærer at vegtunnelen skal være på minst samme nivå som andre tilsvarende vegtunneler i Norge.
Ifølge Statens vegvesen gir de gjennomførte tiltakene et akseptabelt risikonivå for trafikanter og innsatsmannskaper basert på gjeldende praksis for sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Videre mener Statens vegvesen at det er dokumentert god nok beredskap og kapasitet i området, inkludert nødvendig utstyr og kjøretøy for innsats ved brann i tunnel.
I 2012 behandlet DSB en anmodning fra SFB om å gi Statens vegvesen som vegeier et pålegg om å bekoste en oppgradering av beredskapen iht. brann- og eksplosjonsvernloven § 14 annet ledd. DSB fant ikke at lovens vilkår var oppfylt og avviste anmodningen etter en vurdering av tunnelens sikkerhetstiltak sammenholdt med de samlede ressursene i SFB og omliggende brann- og redningstjenester. Samferdselsdepartementet har etter regjeringsskiftet vært i kontant med DSB om saken, og DSB har ikke endret oppfatning rundt dette spørsmålet.
Den lokale brannberedskapen er bl.a. vurdert ut fra trafikkmengden. Dersom trafikk- veksten i Oslofjordtunnelen blir betydelig høyere enn tidligere forutsatt, vil jeg be de berørte partene se på saken på nytt.
For å avklare forventet beredskapsnivå i tunneler ble en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Statens vegvesen, DSB og brannvesen etablert i 2012. Formålet med arbeidsgruppen var blant annet å komme med veiledning om aktuelt utstyr for beredskapen og vurdere om det er behov for endringer i regelverk eller praksis. Her er blant annet kompetansegivende tiltak trukket frem som et viktig bidrag fra Statens vegvesen. Rapporten fra dette arbeidet er nå til behandling i Vegdirektoratet.
Statens vegvesen opplyser at de ila. 2014 vil arrangere flere seminarer og kurs om redningsinnsats ved brann i tunnel.