Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:371 (2013-2014)
Innlevert: 10.02.2014
Sendt: 11.02.2014
Besvart: 21.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Etter at tillatt totalvekt for vogntog ble økt til 60 tonn, er det fortsatt mange kommuner som ikke har oppdatert sine veglister. Det medfører at mange veger fortsatt ikke effektivt kan brukes til f.eks. skogdrift. Veglistene rulleres årlig, noe som medfører en unødvendig venting fra en vei oppgraderes til den godkjennes for drift. Det burde være unødvendig med dagens digitale hjelpemidler.
Vil statsråden la kommunene oppdatere veglistene kontinuerlig gjennom året, i stedet for en ordning med årlig rullering?

Begrunnelse

Svært mange kommunale veger er fortsatt ikke oppdatert i tråd med endret forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlige veger. Å oppdatere listene er et kommunalt ansvar, og hvordan man i større grad kan få kommuner til å følge opp endringen må tas av de relevante organene for det. Ordningen med årlig rullering av veglistene tilhører likevel en tid da vi ikke hadde de samme digitale hjelpemidlene som vi har i dag. En kontinuerlig oppdatering for hver gang en kommune har godkjent at en vei i sin kommune kan benyttes av tyngre kjøretøy vil være til stor hjelp for blant annet skognæringen som er avhengig av kommunale veier i sin drift. Ved bruk av flere digitale hjelpemidler, må det være mulig å ha kontinuerlig oppdatering av veglistene, i stedet for å rullere listene en gang i året.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Denne regjeringen er svært opptatt av å legge til rette for kostnadseffektive transporter for næringslivet. At kapasiteten i vegnettet utnyttes best mulig, er viktig for å oppnå dette.
Vegdirektoratet vil nå oppdatere veglistene hvert halvår, i motsetning til tidligere praksis hvor listene ble revidert en gang i året. Kommunene som ved årsskiftet 2013/2014 ennå ikke hadde meldt inn økt tillatt totalvekt til regionvegkontoret, kan dermed få skrevet opp sine veger i juni 2014. Jeg vil be Vegdirektoratet ta et initiativ overfor kommunene mht. å melde inn endringer på deres vegnett.
En løpende oppdatering av veglistene vil være svært krevende. Listene er bestemmende ikke bare for rettigheter, men også for plikter for trafikantene, og er grunnlag for sanksjoner som overlastgebyr mv. For å gi tilstrekkelig forutsigbarhet om rettigheter og plikter har veglistene derfor rettslig status som forskrift. Endringer i bruksklasse/tillatt totalvekt fastsettes etter ordinære lovfestede prosesser for slike, og kunngjøres i lovdata. En mulig negativ konsekvens av løpende oppdateringer i veglistene vil være langt mindre forutsigbarhet for den enkelte trafikant om hva som er tillatt/ikke tillatt vekt på de enkelte strekninger. Jeg vil her vise til at vegstrekninger fra tid til annen også må skrives ned på grunn av bl.a. slitasje på bruer.
Dersom veglistene skal oppdateres oftere enn hvert halvår, vil dette være en svært ressurs- krevende oppgave for Statens vegvesen ut fra gjeldende lovfestede prosesser for forskrifts- fastsettelse. Jeg vil likevel be Vegdirektoratet vurdere om gjeldende ordning for å fastsette veglister kan forenkles. Et avgjørende element vil være om en forenkling kan gjøres på en måte som ivaretar rettsikkerheten for den enkelte bruker av vegene.
Jeg kan for øvrig tilføye at jeg har bedt Statens vegvesen legge til rette for at opplysninger om bruksklasse for vegene, gjøres tilgjengelig digitalt for bruk i GPS-tjenester. Vegdirektoratet tar sikte på å gjennomføre dette allerede fra juni 2014. Dette vil være et tiltak som gjør det enklere for transportørene å få informasjon om hvilke vektbegrensninger som gjelder på den enkelte vegstrekning.