Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:390 (2013-2014)
Innlevert: 13.02.2014
Sendt: 13.02.2014
Besvart: 20.02.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden bidra til at Norsk Maritimt Museum fortsatt skal kunne drive forskning, formidling og forvaltning av den maritime kulturarven?

Begrunnelse

Norsk Maritimt Museum har i flere år vært i en vanskelig økonomisk situasjon. Museet har brukt av museets egenkapital og stadig økte private midler for å drive og fornye museet. Museet har vært i en slik knipe lenge, og har søkt samarbeid med andre institusjoner for å øke den økonomiske tyngden og det faglige nivået.
Undertegnede er kjent med at museet og Norsk Folkemuseum har forhandlet med sikte på konsolidering. Dette arbeidet ble stanset opp ved nyttår, men partene er åpne for konsolidering om dette innebærer økt statlig tilskudd - slik at Norsk Maritimt Museums tilskuddsnivå i større grad harmonerer med andre institusjoner.
Til tross for at Norsk Maritimt Museum er landsdelsinstitusjon for marin arkeologi, og sammen med Kystverksmuseene det eneste nasjonale museet som forvalter maritim kulturarv, får museet relativt lavt offentlig tilskudd. Det har også vært utfordringer med finansiering fra Oslo kommune da kommunen oppfatter museet som et nasjonalt anliggende. Uten en langsiktig finansiering og en hensiktsmessig faglig organisering er fremtiden til Norsk Maritimt Museum usikker.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Norsk Maritimt Museum mottar årlig driftstilskudd fra Oslo kommune og Kulturdepartementet. Største tilskuddsyter er Oslo kommune med et driftstilskudd i 2014 på kr 7 250 000. Fra Kulturdepartementet mottar museet i 2014 kr 3 575 000 over kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.
Det kommunale og det statlige tilskuddet har hatt en nokså ulik utvikling de senere årene. I 2008 var tilskuddet fra Oslo kommune 10 mill. kroner, mens Kulturdepartementets utgjorde kr 1 174 000. Kommunens tilskudd er altså betydelig redusert, mens statens driftstilskudd er mer enn tredoblet i 2014 sammenliknet med 2008.
Jeg er kjent med at Norsk Maritimt Museum har en vanskelig driftssituasjon. Jeg har også registrert at museet har uttrykt behov for en betydelig økning av de offentlige tilskudd – til grunnfinansiering, rehabilitering og vedlikehold av museets bygningsmasse, marinarkeologiske oppgaver og nye magasiner.
Jeg er også kjent med at museet har hatt drøftinger med Norsk Folkemuseum med sikte på en konsolidering. En slik løsning vil kunne innebære en faglig styrkelse og en driftsmessig rasjonell løsning for begge museene. Fra Folkemuseets side er det imidlertid en forutsetning for en konsolidering at det samlede offentlige driftstilskudd kommer fra statlig hold.
Vi er i dialog med Oslo kommune med sikte på å finne en løsning. Kulturdepartementet vil komme tilbake til saken på ordinær måte i budsjettsammenheng.