Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:392 (2013-2014)
Innlevert: 13.02.2014
Sendt: 13.02.2014
Besvart: 20.02.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil statsråden stoppe endringene i forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt?

Begrunnelse

Miljødirektoratet sendte i høst ut høring om endring av forskrift om skadefelling av vilt (gjelder ikke gaupe, jerv, bjørn, ulv og hjortevilt).
I dag kan grunneiere foreta skadefelling uten å søke først - etter forskriften skal det altså søkes miljøbyråkratiet.
Norges Bondelag har ytret seg sterkt mot denne byråkratiseringen som både vil bidra til å svekke grunneiers rettigheter og skape mer papirarbeid. Det er vanskelig å se hva den positive gevinsten av forskriftsendringen vil være.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Forslag til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt har vært på høring. Den skal erstatte gjeldende forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon (skadefellingsforskriften). Skadefellingsforskriften har med unntak av noen få endringer stått uforandret siden vedtakelsen i 1997. På bakgrunn av både nytt lovverk og endret bestandssituasjon til flere arter, er det nå behov for en bred gjennomgang av regelverket. Spørsmålet om krav om tillatelse til alle typer uttak av skadegjørende vilt var et av høringstemaene.
Miljødirektoratet vurderer nå alle innspill som er mottatt i høringen, også dette temaet. Når forskriften fastsettes, skal det i tillegg til vektlegging av naturmangfold foretas en avveining av ulike hensyn, blant annet hensyn til lik og forsvarlig praktisering på området, brukervennlighet, klare saksbehandlingsregler og hensyn til grunneiere og rettighetshavere. Jeg avventer direktoratets vurdering i saken.