Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:393 (2013-2014)
Innlevert: 13.02.2014
Sendt: 13.02.2014
Besvart: 18.02.2014 av finansminister Siv Jensen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva vil finansministeren gjøre for å sikre at unge tillitsvalgte under 18 år kan skjøtte sitt verv, og hva vil finansministeren gjøre for å sikre lik praksis hos bankene?

Begrunnelse

I dag er praksis i bankene for å tillate personer under 18 år å disponere bankkonto på vegne av lag og foreninger ulik. Det gjør det svært vanskelig for mange lokallag med unge tillitsvalgte. Justisdepartementet har allerede konkludert med at det ikke er noen hinder fra å gi personer under 18 år rett til å disponere over kontoer. Det å kunne disponere kontoer på vegne av sin organisasjon, sikrer rett og mulighet til å bruke den tilliten organisasjonens medlemmer har gitt dem til å forvalte økonomien.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regelverket som gjelder for banker og andre finansinstitusjoner oppstiller en rekke særlige krav til institusjonene, som er begrunnet i viktige samfunnshensyn. Det stilles blant annet krav om kundekontroll og legitimering som skal sikre at finansinstitusjonene vet hvem som er den «egentlige» kunden. Disse reglene følger bl.a. av hvitvaskingsloven (lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering). Finansinstitusjoners plikt til å utføre ID-kontroll er imidlertid i seg selv ikke til hinder for at personer under 18 år gis disposisjonsrett til bankkonti på vegne av foreninger hvor de er tillitsvalgt.
Spørsmålet som stortingsrepresentant Arild Grande stiller, gjelder i hovedsak det konkrete avtaleforholdet mellom bankene og deres kunder. Slike avtaler reguleres av finansavtaleloven (lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag) sammenholdt med alminnelige avtalerettslige regler. Hvor det er tale om disposisjoner foretatt av mindreårige, vil også vergemålsloven (lov 26. mars 2010 nr. 9) kunne komme inn. Både finansavtaleloven og vergemålsloven hører inn under justisministerens ansvarsområde. Jeg vil i denne sammenheng peke på at vergemålsloven § 9 om rettslig handleevne ikke er til hinder for at en mindreårig binder andre enn seg selv på grunnlag av fullmakt, jf. Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) punkt 3.4.
Banker og andre finansinstitusjoner skal organiseres og drives på en forsvarlig måte, i tråd med de krav som oppstilles i regelverket på finansmarkedsområdet, blant annet i finansieringsvirksomhetsloven (lov 10. juni 1988 nr. 40), hvitvaskingsloven og tilhørende forskriftsverk. Innenfor disse rammene er det i utgangspunktet og som hovedregel opp til den enkelte bank å avgjøre hvilke produkter og hvilken servicegrad banken vil tilby sine kunder. Det er etter min mening ikke en oppgave for myndighetene å sikre en lik praksis i bankene i spørsmål som angitt.