Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:395 (2013-2014)
Innlevert: 13.02.2014
Sendt: 13.02.2014
Besvart: 20.02.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Jeg har mottatt en konkret henvendelse og har selv sett dokumentasjon på at NAV forvaltning (Trondheim) nylig har avslått søknad om dagpenger under permittering med den begrunnelse at de ikke er kjent med at det i byggebransjen (i dette tilfellet i Aust-Agder) har skjedd markedsmessige endringer den siste tiden.
Hvordan kan statsråden sørge for at NAV er oppdatert og sørger for at permitterte i bransjer som nå opplever en klar forverring i markedssituasjonen får utbetalt dagpenger?

Begrunnelse

Det virker underlig at NAV forvaltning ikke sjekker ut situasjonen på arbeidsmarkedet nøyere før de med bred penn slår fast at det ikke foreligger markedssvikt for en del bransjer. Det er hevet over enhver tvil om at bl.a. Aust-Agder, som denne konkrete saken gjelder, har en økende arbeidsledighet, og at situasjonen innen bl.a. bygg- og anleggsbransjen nå er mer krevende enn på lenge.
Det som imidlertid er det mest problematiske med slike saker er at mennesker som allerede er i en vanskelig og usikker situasjon får en ytterligere belastning med at man heller ikke får utbetalt dagpenger.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Det er viktig at praktiseringen av regelverket rundt dagpenger ved permittering er forutsigbart og riktig. Jeg har fulgt nøye med på hvordan disse reglene har blitt praktisert, og jeg mottar også mange innspill både fra enkeltbedrifter, permitterte arbeidstakere og partene i arbeidslivet.
For å sikre at permitteringsordningen skal kunne fungere i tråd med intensjonene, og på en måte som er hensiktsmessig for alle parter, har jeg forskriftsfestet vilkårene for å kunne få dagpenger ved permittering. I forskriften er det tydeliggjort at de generelle vilkårene for å kunne få dagpenger må være oppfylt for at man skal kunne få dagpenger ved permittering. Det er også presisert at de særlige vilkårene for å kunne få dagpenger ved permittering som hovedregel skal anses oppfylt dersom det dokumenteres enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at grunnlaget for permittering foreligger og det på denne måten godtgjøres at virksomheten har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering og at årsaken ligger utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke.
Så lenge slik enighet er dokumentert, skal det bare unntaksvis gjøres en nærmere vurdering av permitteringsårsaken eller av hva som er gjort for å unngå permittering. Om det kan være grunn til å gjøre en nærmere vurdering av de særlige vilkårene for å kunne få dagpenger under permittering til tross for at partene er enige, må vurderes konkret. Et vesentlig moment i så fall er permitteringens varighet, ut fra at permitteringsinstituttet er knyttet til en midlertidig situasjon.
Jeg vurderer det slik at denne forskriftsendringen i tilstrekkelig grad vil sikre at de som er berettiget til dagpenger under permittering får det, og har tillit til at Arbeids- og velferdsetaten følger dette opp på en god måte.