Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:399 (2013-2014)
Innlevert: 13.02.2014
Sendt: 14.02.2014
Besvart: 20.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Dagens rehabiliteringstilbud for epilepsirammede er nærmest ikke­ eksisterende hvis man ikke kommer fra Helse sør-øst sitt område og har behov for spesialisert rehabilitering.
Hvordan og når vil statsråden sørge for en kraftig styrking av rehabiliteringstilbudet, og hvordan sørge for å øke kunnskapen på dette området, slik at hele pasientgruppen kan motta et reelt og fullgodt tilbud tilpasset den enkeltes behov?

Begrunnelse

Epilepsi er en anfallslidelse med store individuelle variasjoner. Dette gjelder både årsakene til diagnosen, anfallstyper og hyppighet, og konsekvensene den enkelte opplever å få av diagnosen. Dette medfører videre store variasjoner i rehabiliteringsbehov hos pasientgruppen. Rehabiliteringen kan likevel i hovedsak grupperes inn i spesialisert epilepsirehabilitering og "ikke-epilepsispesifikk" rehabilitering, der epilepsiens tilleggsutfordringer står i fokus.
Den spesialiserte rehabiliteringa skjer i dag ved Røysumtunet og Solbergtoppen. Dette er et svært viktig tilbud for personer med komplekse og sammensatte utfordringer knyttet til sin epilepsi. Dessverre er det knyttet en rekke utfordringer til finansieringa av disse institusjonene og det er store geografiske forskjeller når det gjelder hvem som får tilgang til denne rehabiliteringen. Ca. 85 % av pasientene kommer fra Helse Sør-Øst sitt område.
Det er knyttet mer usikkerhet til den "ikke-epilepsispesifikke" rehabiliteringen. Dette er den rehabiliteringen som er aktuell for størstedelen av pasientgruppen, der fokuset er på tilleggsutfordringer som følger med diagnosen uavhengig av anfallssituasjon.
Denne delen av pasientgruppen opplever mangel på tilbud og uklarhet om hvilket tilbud som denne gruppen kan benytte i f.eks. kommunene. Det er åpenbart behov for en bedre oversikt og tilbud til denne gruppen mennesker med epilepsi.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har i sakens anledning bedt om et innspill fra Helsedirektoratet. I følge Helsedirektoratet er epilepsi en lidelse med store individuelle variasjoner. Noen epilepsipasienter trenger oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, mens andre kan få oppfølging i kommunen. Samhandling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er ofte nødvendig for at den enkelte skal få et tilbud tilpasset sitt behov.
Det er i begrunnelsen for spørsmålet vist til tilbudet ved Solbergtoppen og Røysumtunet, som har spesialisert seg på epilepsi. Disse institusjonene gir tilbud til pasienter fra hele landet. Også Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har rehabiliteringstilbud til epilepsipasienter.
Kommunen har ansvar for å gi rehabiliteringstilbud til pasienter som trenger det. Dette gjelder også pasienter med en epilepsidiagnose. Alle kommuner er pålagt å ha en koordinerende enhet. Dette kan være et relevant kontaktpunkt for å finne ut hvilke muligheter for oppfølging som finnes. I spesialisthelsetjenesten er det bl.a. regionale koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering. Disse samarbeider om en informasjonstelefon for rehabilitering. Epilepsipasienter vil kunne få nyttig informasjon gjennom denne tjenesten.
Selv om det finnes tilbud om rehabilitering til epilepsipasienter, både spesielle tilbud og mer generelle tilbud, er det behov for mer kunnskap, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Helsedirektoratet har derfor gitt den nasjonale behandlingstjenesten for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling (SSE) i oppdrag å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje for utredning, behandling og rehabilitering ved epilepsi. Retningslinjen skal omhandle hele spekteret innen epilepsidiagnoser og alle tjenestenivå. Arbeidet startet opp i desember 2013 og er planlagt ferdigstilt sommeren 2015. Retningslinjen forutsettes å bli et viktig verktøy for å bedre rehabiliteringstilbudet til denne pasientgruppen.
Departementet skal igangsette et arbeid med en opptrappingsplan på rehabiliteringsområdet. Denne planen forutsettes å bidra til at alle pasientgrupper får et godt rehabiliteringstilbud når de har behov for det.