Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:400 (2013-2014)
Innlevert: 13.02.2014
Sendt: 14.02.2014
Besvart: 20.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Helgelandspakken er trukket tilbake av regjeringen og skulle komme raskt til ny behandling. Når det gjelder Bypakke Bodø er jeg kjent med at KS1 og KS2 er godkjent med god margin men det virker som den er stoppet opp.
Hva er status på Helgelandspakken og Bypakke Bodø, og når kan man forvente disse proposisjonene til behandling i Stortinget?

Begrunnelse

Bypakke Bodø er godkjent med god margin gjennom KS1 og KS2. I handlingsprogrammet for 2014-2017 er denne med, men når kommer den til politisk behandling i Stortinget.
Nordland Fylkeskommune startet for ett år siden med kollektivpakken og økt kollektivandelen med 18 %. Potensialet er større men da må kollektivtrafikken få bedre kår (fremkommelighet) i tillegg skal det bygges gang-sykkelveger. Bodø kommune jobber med å regulere parkering i byen slik at det skal legges til rette for kollektiv, gående og syklende. Dette er i tråd med Regjering og Stortingets satsing på å legge til rette for at flere skal bevege seg og øke trafikksikkerheten.
RV80 er den mest trafikkerte vegen i Nordland og er eneste ferdselsåre mellom Fauske og Bodø. Her er det køkjøring hver dag i rushtiden og det skaper problemer for alle. Både kollekvittrafikken og de som kjører egen bil til/fra jobb og skole. Dette hindrer en god utvikling av Bodø som By.
Når det gjelder Vegpakke Helgeland har regjeringen trukket tilbake Prop. 201 S (2012-2013) gjennom Meld.st.18 (2013-2014) og varslet at man snarest skulle komme med en ny prop. til Stortinget, der forutsatte man også at dette ikke skulle føre til forsinkelser.
Det er nå gått 2 mnd. og dette vil bety forsinkelser av oppstarten av vegpakken.
Som ministeren ser er dette to viktige vegpakker i Nordland og man er derfor opptatt av å få igangsatt disse.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Til spørsmålet om E6 på Helgeland vil jeg vise til Meld. St. 18 (2013-2014) om Tilbake- trekking av Prop. 201 S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen-Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland. Her fremgår det at Samferdselsdepartementet ønsker å foreta en ny gjennomgang av prosjektet, og at det vil bli fremmet en ny proposisjon for Stortinget når gjennomgangen er fullført. Regjeringen sier videre at det tas sikte på å gjennomføre prosjektet iht. tidsplanen i Prop. 201 S.
Regjeringen gjennomgår nå prosjektet. Det tas sikte på å komme tilbake med en proposisjon til Stortinget så snart som mulig. Det er fortsatt regjeringens målsetning å holde fremdriftsplanen som er lagt til grunn i Prop. 201 S.
Om Bypakke Bodø kan jeg opplyse at saken er til behandling i Samferdselsdepartementet, og det arbeides med å forberede grunnlaget for en Stortingsproposisjon. Regjeringen tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget i løpet av våren 2014.