Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:413 (2013-2014)
Innlevert: 17.02.2014
Sendt: 17.02.2014
Besvart: 25.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): 25.03.13 stilte Stortingsrepresentant for FrP, Laila Marie Reiertsen, spørsmål til daværende helseminister Jonas Gahr Støre om status på pilotprosjektet med medikamentelt svangerskapsavbrudd hos avtalespesialister (spørsmål 1086). Hun fikk da som svar at målsettingen var at prosjektet skulle være klart for oppstart i løpet av våren 2013, i Helse Vest og Helse Sør-Øst.
Kan statsråden si noe om status på prosjektet per i dag?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 2011 i oppdrag å etablere et to års prøveprosjekt der medikamentelt svangerskapsavbrudd som hjemmebehandling innen 9. svangerskapsuke skulle kunne tilbys hos avtalespesialist i gynekologi/fødselshjelp. Som det fremgår av skriftlig besvarelse på spørsmål nr. 1086, ble prosjektet i første omgang forsinket fordi det var behov for en mindre endring i abortforskriftens § 4. Dette for å åpne for at medikamentelt svangerskapsavbrudd kan utføres utenfor sykehus.
Helsedirektoratet etablerte våren 2012 en prosjektgruppe bestående av avtalespesialister og de regionale helseforetakene. I arbeidet med å etablere pilotprosjektet oppsto det utfordringer med å finne en juridisk holdbar og kostnadseffektiv løsning for finansieringen - noe som førte til at tiden ytterligere ble trukket ut. De økonomiske rammebetingelsene ble imidlertid avklart sommeren 2013, og finansieringen av pasientbehandlingen skal avtalefestes mellom det regionale helseforetaket og den enkelte avtalespesialist.
Etter at de økonomiske rammebetingelsene ble avklart, har Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og representanter for gynekologene jobbet for å løse gjenstående praktiske utfordringer, blant annet med å etablere system for melding til Medisinsk fødselsregister. Det har vist seg krevende å etablere dette systemet, og arbeidet har derfor tatt tid.
Avklaringen av de økonomiske rammebetingelsene og utfordringer med å etablere et system for melding til Medisinsk fødselsregister er derfor bakgrunnen for at prosjektet ikke startet opp våren 2013, slik det ble orientert om i skriftlig besvarelse på spørsmål nr. 1086.
Forutsatt at system for melding til Medisinsk fødselsregister nå kommer på plass, tas det sikte på at prosjektet kan starte opp i løpet av få måneder.