Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:415 (2013-2014)
Innlevert: 17.02.2014
Sendt: 18.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Kan statsråden garantere optimal fremdrift i utbygging av Follobanen slik at dobbeltsporet Oslo - Ski blir ferdig raskest mulig og senest innen 2020 som forutsatt i Nasjonal transportplan 2014 - 2023?

Begrunnelse

I innst. 13 S 2013 - 2014 understreker en samlet transport- og kommunikasjonskomité viktigheten av at en holder framdriften på Follobanen slik at den kan realiseres raskest mulig. Follobanen og dobbeltsporet mellom Oslo og Ski er helt sentral i IC-satsingen på Østlandet og for Østfold haster det med å få på plass økt togkapasitet. Det er derfor viktig at prosjektet har stram styring og god framdrift.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er enig i at det er viktig å få på plass Follobanen som er et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Det eksisterende dobbeltsporet på Østfoldbanen har ikke tilstrekkelig kapasitet til å møte verken dagens transportbehov og forventet trafikkvekst. Follobanen er nødvendig for å kunne øke togtilbud både for reisende med lokaltog og IC-tog i sørkorridoren.
Follobanen er et meget stort prosjekt sammenlignet med andre jernbaneprosjekter som er i gang eller som tidligere har vært bygget i Norge. Jeg er opptatt av at utbyggingen av Follobanen gjennomføres på en optimal måte som sikrer effektiv bruk av samfunnets ressurser og forutsigbare rammebetingelser for leverandørindustrien.
I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 la regjeringen Stoltenberg II opp til at Follobanen skulle stå ferdig i 2020. I Prop. 1 S (2013-2014) orienterte den samme regjeringen om at prosjektet først kunne ventes å stå ferdig i 2021. Dette ble begrunnet med at gjennomføringen av den eksterne kvalitetssikringen/KS2 av prosjektet ble startet opp i september 2013 etter at det forelå godkjente reguleringsplaner for hele strekningen Oslo – Ski. Dette var senere enn tidligere planlagt, og innebar at prosjektet ikke kunne ferdigstilles i 2020.
Jernbaneverket har allerede startet opp forberedende arbeider som er nødvendig for å legge til rette for anleggsstart. Arbeidet med den eksterne kvalitetssikringen/KS2 pågår og ventes ferdig i begynnelsen av april d.å. Regjeringen vil deretter behandle resultatet av KS2 og legge saken fram for Stortinget med forslag om endelig kostnads- ramme som grunnlag for anleggsstart av prosjektet. Etter behandlingen av KS2 legger regjeringen opp til at Jernbaneverket med forbehold om Stortingets godkjenning av kostnadsrammen, kan inngå kontrakter for hovedarbeidene, blant annet de svært omfattende tunnelarbeidene som vil bli gjennomført med tunnelboremaskiner. Dette opplegget er nødvendig for å kunne holde den planlagte framdriften med ferdigstillelse i 2021. I anleggsfasen er det min hovedoppgave å sørge for en bevilgningsmessig oppfølging som sikrer rasjonell framdrift i prosjektet.