Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:416 (2013-2014)
Innlevert: 18.02.2014
Sendt: 18.02.2014
Besvart: 25.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Regjeringen har i sin plattform sagt at de vil "legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet, blant annet ved å gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene." Flere legespesialister har nå søkt om dispensasjon fra aldersgrensen på 70 år i tiltro til at det nå var mulig, deriblant hudlege Bengtsson i Moss. Likevel får de avslag med begrunnelse i at det utredes.
Vil ministeren sørge for midlertidig dispensasjon til Bengtsson og søkerne til utredningen er ferdig?

Begrunnelse

I Solbergregjeringens regjeringsplattform er det nedfelt at regjeringen vil:

"legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet, blant annet ved å gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene."

Statssekretær i helsedepartementet Astrid Nøklebye Heiberg har dette som sin fanesak, og har gitt mange håp om at det nå vil bli mulig å få dispensasjon fra 70 års grensen. Mange legespesialister har derfor søkt om dispensasjon fra aldersgrensen på 70 år, i tiltro til at dette nå var mulig. En av dem er hudlege Bengtsson i Moss. Han søker helse sør-øst om dispensasjon til å fortsette sin praksis etter at han fyller 70 år 1. oktober 2014 og inntil avtale om overdragelse av praksis til ny hudlege er gjennomført. Han har drevet hudlegeklinikk i Moss i over 30 år for befolkningen i Østfold og søndre Akershus. Klinikken har 13 ansatte, han mottar ca. 8000 henvisninger årlig og behandler pasienter med ulike hudsykdommer og allergiske sykdommer. Hudlegekontoret driver i følge kommunelegen i Moss en omfattende og avansert medisinsk virksomhet, som også innbefatter opplæring og veiledning blant medisinsk personell og blant unge. Det er av stor betydning for Moss kommune og Østfolds befolkning at hudlegekontoret i Moss består også i framtida i det omfang og med det tilbudet klinikken har i dag. Denne klinikken står nå i fare for å bli lukket dersom hudlegen får avslag på dispensasjonssøknaden sin til helse sør-øst. Helsedepartementet har i et brev av 6.2.14. til de ansatte ved hudlegekontoret sagt at den øvre aldersgrensen for avtalespesialister på 70 år er bestemt i en rammeavtale som er inngått mellom den norske legeforeningen og de regionale helseforetakene, og at eventuelle endringer i aldersgrensen må utredes og samordnes. Departementet skriver også at de har mottatt flere henvendelser fra legespesialister som søker om dispensasjon, og at de dessverre vil fylle 70 år før utredningsarbeidet er ferdig. I Moss avis forrige uke uttaler stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Frp at dette er "en toskete regel" og at han "håper at Helse sør-øst tar de politiske signalene og gir Bengtsson dispensasjon". Dette er ulike signaler fra ministerens departement og regjeringspartiet Frp. Jeg oppfatter at regjeringen er veldig klar på at de ønsker å endre reglene. At det må utredes kan ikke være til hinder for at alle som søker om dispensasjon fra aldersgrensen nå før utredningen er ferdig får en midlertidig dispensasjon fram til nye regler er vedtatt. Å vente på en utredning er for sent for disse søkerne. Jeg håper statsråden vil vise gjennomføringskraft i denne saken og gi Bengtsson og eventuelt de andre som har søkt, midlertidig dispensasjon fra aldersgrensen på 70 år fram til nye regler er vedtatt, og sørge for at det gjennom en slik midlertidig dispensasjon blir gitt hudlegekontoret i Moss en mulighet til å finne en etterfølger som kan overta driften i det omfanget og med det tilbudet som er i dag.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som stortingsrepresentant Irene Johansen viser til, er aldersgrensen for avtalespesialister fastsatt i en rammeavtale inngått mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene. Aldersgrensen er fastsatt til 70 år, og opphører iflg. avtalen ”uten forutgående oppsigelse fra noen av partene når legen fyller 70 år”. Det er ikke fastsatt noen generell dispensasjonsadgang i rammeavtalen for aldersgrensen på 70 år, og dette er ikke noe jeg som helseminister kan overprøve.
Eventuelle endringer i den fastsatte aldersgrensen må konsekvensutredes og samordnes med regjeringens øvrige arbeid på feltet, herunder også eventuelle endringer i tariffområdene KS, Spekter-Helse og Stat. Dette arbeidet har departementet startet, og spørsmålet vil bli tatt opp med Den norske legeforening og de regionale helseforetakene i løpet av året. Som det er vist til i det nevnte brevet av 6. februar i år, fra departementet til hudlege Bengtsson og de ansatte på hudlegekontoret, kan det ikke forventes at aldersgrensen for avtalespesialister vil bli endret før tidligst i 2015.