Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:418 (2013-2014)
Innlevert: 18.02.2014
Sendt: 18.02.2014
Besvart: 24.02.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Statsråd Horne sier til NRK 17.02.2014 at Oslo FrP sitt forslag om integrering er gode, og at hun vil ta de med i det videre arbeidet. Eksempel på forslag er: "si nei til barne-tv-programmer fra hjemlandet", og "etaten skal ha full kontroll over offentlige ytelser og bruke trussel om pengestopp som virkemiddel for å få familiene til å lystre etatens krav".
Er statsråden enig i at en skal stoppe ytelser, som kontantstøtte, dersom barn ikke kan norsk, og er dette noe regjeringen arbeider videre med?

Begrunnelse

Carl I Hagen og Oslo Frp har fremmet forslag i Oslo bystyre om blant annet en egen integreringsetat som skal kontrollere at alle barn med minoritetsbakgrunn lærer seg norsk. Etaten skal stille flere krav som for eksempel «si nei til barne-tv-programmer fra hjemlandet» og «etaten skal ha full kontroll over offentlige ytelser, og bruke trussel om pengestopp som virkemiddel for å få familiene til å lystre etatens krav». Statsråd Solveig Horne uttaler til NRK 17.02.2014 at er mange gode forslag som Oslo Frp kommer med og som hun vil ta med seg i det videre arbeidet.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Det er bred enighet om at det er viktig at barn som er født i Norge, behersker norsk før de begynner på skolen. Det fremgår av regjeringserklæringen at barns språkferdigheter skal kartlegges og at det skal gis språkopplæring til barn med behov for dette før skolestart. Tilbudet skal også omfatte barn som ikke går i barnehage.
Oslo Fremskrittspartis forslag inneholder mange elementer. Verken regjeringen eller jeg har tatt stilling til disse. Oslo må, som alle andre kommuner, organisere integreringsarbeidet slik de mener er hensiktsmessig. Regjeringen vil styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivillige organisasjoner ressurser til å drive dette arbeidet. Jeg er opptatt av å lytte til de erfaringene kommunene gjør seg, og ønsker å være i dialog med kommunene om hvilke rammebetingelser som kan gi best resultater i integreringen.
Når det gjelder kontantstøtten, vil jeg bemerke at den er et alternativ og supplement til barnehage. Det foretas ikke noen vurdering av søkerne utover bruk/ikke bruk av barnehage, noe loven heller ikke hjemler. Regjeringen har ikke tatt stilling til om det kan være aktelt å knytte andre vilkår til kontantstøtten. Jeg vil for øvrig peke på at kontantstøtten gjelder små barn; de fleste barn som har vært hjemme med kontantstøtte, begynner i barnehage senere.