Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:420 (2013-2014)
Innlevert: 18.02.2014
Sendt: 19.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Medfører det riktighet at departementet ikke gir prioritet til næringsutvikling når det gjelder støtte til utviklingsprosjekter i Armenia, og vil departementet vektlegge næringsaspektet positivt i sin behandling av søknader om tilskudd for 2014?

Begrunnelse

Fra norske selskaper som kombinerer investeringer med utviklingsarbeid innen bio-energi og bio-gjødning, er Venstre gjort kjent med at Utenriksdepartementet tilsynelatende ikke vil prioritere næringsutvikling når det gjelder tilskudd til utviklingsprosjekter i Armenia.
Undertegnede mener at en helhetlig utviklingspolitikk også må prioritere handel, investeringer og arbeidsplasser i fattige land. Undertegnede er kjent med at næringsutvikling innen grønn energi, grønne miljøløsninger og biologisk basert dyrking kan være av vesentlig betydning for Armenia, bl.a. med tanke på matsikkerhet.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Utenriksdepartementet forvalter en tilskuddsordning til formål i blant annet Armenia. Ordningen blir disponert på grunnlag av prioriteringer fastsatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2013-2014). De vedtatte satsningsområdene i 2014 er menneskerettigheter og sivilt samfunn, demokratiske og økonomiske reformer, energi-, klima- og miljøtiltak, samt utdanning. Ordningen ble utlyst 27. november 2013.
Departementet vurderer alle søknader grundig for å sikre at regler og prioriteringer blir fulgt, samt at tilskuddene gir gode resultater på lang sikt. Næringsutvikling er ikke listet opp som en av de spesifikke satsningene for Armenia i 2014, men søknader kan støttes dersom de også bidrar til utvikling innenfor de vedtatte prioriteringene.
Ettersom søknadene til sammen overstiger budsjettet for ordningen, må Utenriksdepartementet dessverre takke nei til svært mange søknader. Samtidig er det gledelig å se interessen og engasjementet i Norge for å arbeide nettopp i Armenia.