Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:425 (2013-2014)
Innlevert: 20.02.2014
Sendt: 20.02.2014
Besvart: 27.02.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Jeg viser til de krav IOC legger til grunn at søkerbyene må akseptere for å kunne stå som arrangør av de olympiske vinterleker. Blant de krav som fremkommer ifølge opplysninger gjengitt i norske medier, er en forutsetning om skattefritak. Visstnok innebærer dette at norsk skattelovgivning må endres for å tilpasses IOCs krav på dette området.
Er kulturministeren kjent med dette og hva er Regjeringens holdning til den type krav?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Spørsmålet gjelder skattekrav Den internasjonale olympiske komité (IOC) stiller til land hvor den nasjonale olympiske komité og vertskapsby søker om å få arrangere de olympiske vinterlekene (OL) i 2022.
Kulturdepartementet mottok i juni 2013 søknad fra NIF og Oslo kommune om statsgaranti og statstilskudd for at søkerne skal kunne søke IOC om å få arrangere OL og Paralympics i 2022.
Søknaden til IOC om å få arrangere OL i 2022 er todelt når det gjelder IOCs krav til garantier. Enkelte garantier er krevet avgitt innen 14. mars 2014. Disse omfatter ikke skattemessige forhold.
Øvrige garantier skal avgis innen 7. januar 2015. IOCs krav til disse garantier antas å foreligge i juni 2014. Basert på IOCs garantikrav som gjelder de olympiske sommerleker i 2020, og som inngår i søknaden om statsgaranti og statstilskudd, er det grunn til å anta at det vil komme garantikrav om direkte skatt. Dette antas å gjelde skattefritak for personell som kommer til Norge midlertidig for å bistå med organiseringen av lekene.
I tillegg til det garantikrav om skatt som omtales i søknaden fra NIF og Oslo kommune, er det grunn til å anta at IOC vil komme med flere skattekrav når det i 2015 skal inngås en ”Host City Contract” mellom IOC, NIF og Oslo kommune (og senere tiltres av organisasjons- komiteen), dersom Stortinget da har gitt statsgaranti og statstilskudd, og IOC da har tildelt NIF og Oslo kommune OL i 2022.
For å imøtekomme et eventuelt garantikrav som gjelder skattefritak for midlertidig personell og eventuelle fremtidige skattekrav vil det bli nødvendig å vurdere endringer i norsk skattelovgivning. Eventuelle forslag om å gjøre endringer for å oppfylle garantiene, for eksempel i form av en særlov, må fremmes for Stortinget. En slik sak må legges frem av finansministeren som ledd i det ordinære budsjettarbeidet.
Eventuelle endringer i norske skatteregler vil bli foreløpig drøftet i en eventuell stortings-proposisjon om OL i 2022 og dermed forelagt Stortinget. Dette forutsetter at regjeringen vil foreslå å gi statsgaranti og statstilskudd. Eventuelle lovendringer vil senere regjering og Storting måtte ta stilling til. Finansdepartementet har påpekt at det ikke kan forskutteres at skattefritak vil bli gitt, ettersom eventuelle fritak må gis av Stortinget, og dessuten at det følger av Grunnloven § 75a at skatter og avgifter vedtas for ett år av gangen.
På bakgrunn av ovennevnte kan jeg forsikre representanten Hans Olav Syversen om at jeg er kjent med spørsmålsstillingene som er reist, og tar disse på alvor.
Videre kan jeg forsikre om at regjeringen vil grundig vurdere også skattespørsmål under behandlingen av NIFs og Oslo kommunes søknad om statsgaranti og statstilskudd.