Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:427 (2013-2014)
Innlevert: 20.02.2014
Sendt: 20.02.2014
Besvart: 10.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil samferdselsministeren sørge for at regionale effekter vektlegges på en systematisk og sammenlignbar måte ved trasevalg på alle delstrekninger ved utbyggingen av ny E39?

Begrunnelse

Utredninger fra bl.a. BI (v/ Torger Reve) og SNF v/ Victor Norman har fremskaffet et betydelig bedre kunnskapsgrunnlag om effekter for regional utvikling ved utbygging av vegprosjekter. Dette gjelder særlig å forutse endringer i bo- og arbeidsmarked og effekter for verdiskaping.
Jeg er kjent med at Statens Vegvesen selv har bestilt og mottatt egne utredninger om de regionale verdiskapingseffektene ved å bygge ferjefri E39 Bergen – Stavanger og Ålesund – Molde (Møreaksen).
I følge et oppslag i Sunnmørsposten 8. februar 2014 er ikke disse verdiene hensyntatt i KVU for E39-delstrekningene Ålesund – Volda og Volda – Skei. Det er gjort tilsvarende beregninger av regionale effekter i etterkant av KVU-prosessene, bl.a. SNF-rapporten ”Ett Nordfjord”.
Det er viktig at effektene for økt verdiskaping og fremtidige bo- og arbeidsmarkedsregioner ilegges effekt for samtlige delstrekninger på E39.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil vise til at det i arbeidet med å utrede nye større samferdselstiltak blir gjennomført analyser og vurderinger av ulike alternativer. Som en del av beslutningsgrunnlaget i disse analysene og alternativsvurderingene gjennomfører Statens vegvesen samfunnsøkonomiske analyser.
Den samfunnsøkonomiske analysen består av to hoveddeler, prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. De prissatte konsekvensene summeres i en nytte-kostnadsanalyse. Her analyseres nytten for ulike trafikantgrupper bl.a. i form av forventet endring i reisetid og trafikksikkerhet. Videre inngår investeringer, utslipp, støy og andre forhold som kan verdsettes i en kroneverdi. Til grunn for disse beregningene ligger bl.a. transportanalyser og prognoser. De ikke-prissatte konsekvensene omfatter bl.a. naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø, friluftsliv, landskapsbilde og naturressurser. Disse presenteres systematisk i beslutningsgrunnlaget, men er ikke tallfestet med verdi i kroner og øre.
De fleste konsekvensene av et vegtiltak vil fanges opp i den samfunnsøkonomiske analysen, men noen virkninger kan komme i tillegg. For eksempel er deler av effekten av at bo- og arbeidsmarkedet blir større et slikt tema. Deler av denne nytten fanges opp gjennom verdsettingen av tidsgevinster, men noe kan komme i tillegg. Dette tillegget omtales gjerne som mernytte eller ringvirkninger. Dette kan være produktivitetsgevinster, økt konkurranse som gir mer rasjonell produksjon, ulike virkninger i arbeidsmarkedet og reduserte etableringsbarrierer. Omfanget av disse virkningene er det vanskelig å si noe sikkert om i forkant, og betydningen er i høy grad avhengig av de lokale forholdene.
I forbindelse med utredningsarbeidet av ferjefri E39 og konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden, er det satt i gang utredningsarbeider for å forsøke å kvantifisere mernytten. Det er så langt ikke fastlagt noen omforent ”nasjonal” metode for å tallfeste denne. Flere studier viser at slike prosjekt kan medføre mernytte, men at det er knyttet utfordringer til å tallfeste den. Dette er en av grunnene til at det er bestilt utredninger fra bl.a. Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) som representanten Raja viser til i begrunnelsen i sitt spørsmål. Det pågår også mye metodeutvikling på dette feltet.
Jeg vil likevel vise til at slike virkninger blir tatt med som en del av grunnlaget for Statens vegvesens anbefalinger. Eksempel på dette er konseptvalgutredningen for E39 Skei – Ålesund som ble utarbeidet av vegvesenet i 2011. Her ble vegvesenets tilråding blant annet grunngitt med at det anbefalte konseptet vil gi en totalt større region innenfor 45 minutters reisetid. Dette argumentet har sammenheng med potensialet for regionale effekter.
Jeg vil legge vekt på at beslutningsgrunnlaget for vurderinger av trasévalg på delstrekninger av E39 vil presentere mulige regionale effekter på en systematisk og omforent måte.