Skriftlig spørsmål fra Are Helseth (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:428 (2013-2014)
Innlevert: 20.02.2014
Sendt: 21.02.2014
Besvart: 25.02.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Are Helseth (A)

Spørsmål

Are Helseth (A): Mange kommuner satser på å bygge flerbrukshaller for det lokale idretts- og kulturlivet. I den forbindelse kan kommunene få tilskudd fra tippemidlene.
Ligger det begrensinger på hvordan bygget utformes og brukes, også til kulturformål, for å få innvilget tippemidler?

Begrunnelse

Det skal bygges ny flerbrukshall i Heggedal i Asker kommune i tilknytning til skolen, og i den forbindelse har det blitt et tema hvordan bygget skal kunne utformes slik at både idrett og kultur kan bruke bygget.
De statlige tippemidlene bidrar godt i spleiselaget når nye anlegg og idrettsanlegg skal bygges. Det er udelt positivt at inntektene fra Norsk Tipping kommer utøvere lokalt til gode. Og da særlig barn og unges mulighet til å delta i ulike idretter.
Samtidig består det lokale fritidstilbudet i kommunene av både kultur og idrett. Det er store kostnader forbundet med både bygging og drift av bygg, er det da en fordel å bygge flerbrukshaller for både kultur og idrettsaktiviteter. Ytterligere synergieffekt oppnås om disse anleggene bygges tett ved skolene.
Selv om korps, kor, teatergrupper, dansegrupper mv. også vil ha stor nytte av slike flerbrukshaller, er de ofte spesialbygd for å møte idrettens behov. Det er dessuten på grunn av idretten at tippemidler gjøres tilgjengelig.
Det er av interesse å få avklart hvilke konkrete begrensinger som legges på utforming og bruk av bygget for andre enn idretten. Eksempelvis om det er mulig å bygge spesialrom for musikk, gjøre tiltak som bedrer akustikk og sette av plass til lager for utstyr, også til kulturlivet. En annen problemstilling er planlegging av mobile enheter som kan brukes som elementer i en scene eller sitteplasser for publikum som del av hele prosjektet. Det er av interesse å få avklart om kravene knyttet til tippemidler begrenser mulighetene kommunen har til å utforme en flerbrukshall, og videre eventuelle begrensinger på bruk av bygg finansiert av tippemidler til annet formål enn idrett. Her er det også av interesse å få avklart om tilskuddets andel av totalkostnader har noe å si på eventuelle begrensinger av bruk for andre enn idrettslagene.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Overskuddet fra Norsk Tipping AS, spillemidlene, fordeles til idrettsformål, kulturformål og til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner. Fra den del av spillemidlene som fordeles til idrettsformål kan det blant annet søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg. Det er et vilkår for tilskudd at anleggene er åpne for allmenn idrettslig virksomhet som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer og/eller driftsformer. Kulturdepartementet ser det som hensiktsmessig at idrettsanlegg samlokaliseres med skoler eller tilknyttet annen offentlig tjenesteyting, slik at anleggene kan utnyttes til disse formål på dagtid og til idrettens bruk på kvelder og i helger.
Et annet vilkår for tilskudd er at anlegget er funksjonelt utformet for den eller de idretter det er bestemt til bruk for. Ut over dette kan anleggene legges til rette for andre aktiviteter i den grad dette ikke reduserer anleggenes idrettsfunksjonelle utforming.
Det presiseres at de tilskuddsmidlene det her er snakk om, er tilskudd til idrettsformål, og det vil derfor være slik at den overveiende del av disponibel tid i anlegget, utenom skoletiden, skal benyttes til dette formål. Dette er imidlertid ikke til hinder for at anlegget i begrenset utstrekning også kan benyttes til andre formål, som for eksempel lokale kulturformål. Dette er nærmere regulert i departementets bestemmelser for tilskuddsordningen.
I begrunnelsen for spørsmålet er det referert til én konkret sak: bygging av ny idrettshall i Heggedal i Asker kommune. Hallen er samlokalisert med skole.
Kulturdepartementet er kjent med at det lokalt er diskusjon om fordeling av disponibel tid i den planlagte hallen. I den forbindelse har Asker kommune rettet en henvendelse til departementet hvor det skisseres en modell for timefordeling og redegjørelse for planlagt bruk. Redegjørelsen viser at hallen er planlagt benyttet i hovedsak for idrettsformål, men også for lokale kulturarrangementer som korpsøvelser, skolearrangementer og andre arrangementer i lokalmiljøet. Asker kommune har bedt Kulturdepartementet om en prinsipiell avklaring på om den skisserte modellen vil ha konsekvenser for mulighetene for tilskudd av spillemidler til hallen.
Departementet har i svar til Asker kommune gjort det klart at den skisserte modellen oppfattes å være i tråd med bestemmelsene for tilskuddsordningen, og at den skisserte ikke-idrettslige bruken av hallen ikke vil ha konsekvens for mulighetene for tilskudd.