Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:429 (2013-2014)
Innlevert: 20.02.2014
Sendt: 21.02.2014
Besvart: 27.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I Meld. St. 30 Se meg! var et av punktene å fremme en nasjonal femårig strategi mot overdosedødsfall. Det er nå klart at statsråden ikke vil tillate inhalering av heroin i sprøyterom, som et tiltak for å redusere overdose ved sprøytebruk.
Hvilke tiltak vil statsråden nå sette i verk for å forebygge overdosedødsfall, og når vil statsråden fremme overdosestrategien som ble vedtatt i rusmeldingen?

Begrunnelse

De siste årene har tallet på overdosedødsfall ligget på mellom 250 og 300 i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Norge har over lang tid ligget på overdosetoppen i Europa. Dette samtidig som forskningen viser at det i Norge er langt vanligere med injisering av heroin, mens det i andre vestlige europeiske land er vanligere med inhalering av heroin. Den utbredte sprøytebruken blir altså sett på som en av årsakene til dette.
Den rødgrønne regjeringen ved statsråd Jonas Gahr Støre sendte i slutten av forrige periode ut et forslag om å tillate røyking av heroin i sprøyterommene. Etter høringsrunden har nå den nye regjeringen og statsråd Bent Høie valgt å ikke gå videre med forslaget. I Rusmeldingen var et av målene å forebygge overdosedødsfall og helseskader ved rusmisbruk i Norge, og å lage en strategi for å nå dette målet. Statsråden har til nå ikke kommet med noe forslag eller på annen måte redegjort for en slik strategi for å forebygge overdoser i Norge.
Senterpartiet mener det er svært viktig med konkrete forebyggende tiltak for å redusere den alvorlige overdosestatistikken i Norge.
Ifølge stortingsmeldingen skal myndighetene;

«Stimulere til et tilgjengelig og helhetlig hjelpetilbud slik at den enkelte fanges opp, gis mulighet for videre behandling og oppfølging.
Reduksjon av helseproblemer, overdoser og overdosedødsfall skal være et sentralt mål for det samlede tilbudet.»

Spørsmålet er hvordan statsråden konkret har tenkt å nå Stortingets mål om reduksjon i overdosedødsfall, når forslaget om inhalering av heroin i sprøyterom blir lagt vekk. Når vil den vedtatte strategien mot overdosedødsfall bli fremmet og hva vil hovedfokuset i strategien være.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgskomiteen ga i Innst. 207 S (2012-2013) til Meld. St. 30 (2012-2013) Se meg! sin tilslutning til den rødgrønne Regjeringens forslag til en femårig nasjonal overdosestrategi mot overdosedødsfall. På grunnlag av dette fikk Helsedirektoratet i 2013 i oppdrag å utarbeide en slik strategi. Grunnet ulike forhold er arbeidet blitt noe forsinket fra Helsedirektoratet sin side, men de vil etter planen lansere strategien i mars.
Så tar representanten Toppe i sitt spørsmål opp hvorfor jeg ikke vil tillate at det inhaleres heroin på sprøyterommet i Oslo. Som kjent har Oslo kommune i brev av 14. juni 2012 henvendt seg til Helse- og omsorgsdepartementet med forslag om å åpne for muligheten til også å inhalere heroin i sprøyterommet.
En slik mulighet ville kreve lovendring av dagens sprøyteromslov. På den bakgrunn hadde Helse- og omsorgsdepartementet på høring et forslag til slike endringer. Det var 46 høringsinstanser, hvorav 28 av disse uttaler seg til det materielle innholdet. Ut fra en samlet vurdering har Regjeringen vurdert forslaget og besluttet at forslaget ikke tas videre.
Slik dagens ordning med sprøyterom er, benyttes den kun av en meget liten andel av de rusavhengige i Oslo. Vi må først og fremst sørge for tilstrekkelig kapasitet og økt kvalitet i behandlings- og oppfølgingstilbudene. Kun på den måten sikrer vi, etter min vurdering, at alle som trenger hjelp får dette - så raskt som mulig og av god kvalitet. Gjennom en ny opptrappingsplan vil regjeringen sikre en ny og forsterket satsing på rusfeltet.
Jeg er enige med dem som viser til at det er helsemessige fordeler ved å inhalere heroin fremfor å injisere. Det at de aller fleste opiatavhengige i Norge i dag injiserer heroin, slik tilfellet har vært siden heroin ble introdusert i Norge for mer enn 40 år siden, kan være en viktig forklaring på at Norge har ligget høyt på statistikken over antall overdosedødsfall sammenlignet med andre land i Europa. Samtidig som regjeringen styrker behandlingstilbudet til rusavhengige slik at flere kan oppnå rusfrihet, må vi også forebygge overdoser og overdosedødsfall blant dem som fortsatt bruker. Da er overgangen fra injisering til inhalering viktig og noe jeg også er positiv til.
Jeg mener imidlertid dette ikke bør gjøres ved å åpne for inhalering i sprøyterom. Dette er et marginalt tiltak. Det gjør en ulovlig vare straffri, og sender uønskede signaler.
Til slutt vil jeg igjen vise til at Helsedirektoratet om kort tid vil presentere en egen overdosestrategi, nettopp for å kunne redusere antall overdosedødsfall. Denne strategien vil også omhandle tiltak for å endre måten de rusavhengige ”administrerer” sitt rusmisbruk, blant annet ved å stimulere rusavhengige til å inhalere heroin i stedet for å injisere. I tillegg vil Helsedirektoratet iverksette en egen følgeforskning for å kunne følge utviklingen i overdosedødsfallene.