Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:434 (2013-2014)
Innlevert: 21.02.2014
Sendt: 21.02.2014
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 10.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Byggingen av E39 på Vestlandet kan bli Norgeshistoriens største byggeprosjekt. Statens veivesen har også tatt til orde for å bygge den nye kyststamveien med en fartsgrense på 130km/t. Naturvernforbundet har uttalt at en slik hastighet vil bety at klimagassutslippene øker kraftig.
Vil klima- og miljøministeren sørge for at Klimaforlikets krav om klimabudsjett for store utbygginger blir oppfylt før vedtaket om traseer og fartsnivå fattes?

Begrunnelse

Byggingen av ny E39 på Vestlandet er i utgangspunktet et prosjekt som vil forårsake store naturinngrep og klimagassutslipp, i tillegg til at det vil legge beslag på enorme ressurser som burde ha blitt brukt på en langt mer miljøvennlig storsatsing på et moderne togtilbud i Norge. Planene om fartsgrense på 130 km/t vil innebære en kraftig økning i klimagassutslippene. Mange biler har sitt laveste energiforbruk - og dermed CO2-utslipp - pr. kilometer ved en fart på rundt 70 km/t. Deretter øker utslippene dramatisk. Undersøkelser på feltet viser at en bil som kjører i 140 km/t slipper ut 30-40 prosent mer CO2 pr. kilometer enn en bil som kjører i 80 km/t. En slik fart vil dessuten gi en kraftig økning av biltrafikken langs vestlandskysten. Utbyggingen av E39 vil gjøre det vanskeligere å innfri Norges langsiktige klimamål. Derfor er det viktig at Klimaforlikets krav om et klimabudsjett blir overholdt, slik at klimakonsekvensene av utbyggingen er godt dokument før vedtak fattes om valg av traseer og fartsnivå.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Først vil jeg presisere at Statens vegvesen som etat ikke har tatt til orde for en fartsgrense på 130 km/t, selv om enkelte presseoppslag kan etterlate et slikt inntrykk. I tråd med regjeringserklæringen og på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utreder Statens vegvesen 110 eller høyere som fartsgrense på de beste nye motorvegene. Når det i regjeringsplattformen nevnes 130 km/t, er ikke dette fartsgrense, men det som tidligere ble kalt dimensjonerende hastighet, og som nå benevnes hastighet inkl. fartstillegg. Gjennom fartstillegget stilles det strengere krav til vegen enn det fartsgrensen krever, og det er dermed bygd inn en ekstra sikkerhetsmargin.
Statens vegvesen har, på bakgrunn av regjeringens uttalte mål i regjeringserklæringen om å øke fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene, gjort en vurdering av motorvegstrekninger med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard hvor det er aktuelt å øke fartsgrensen til 110 km/t. Basert på denne vurderingen vil de første strekningene med fartsgrense 110 km/t åpne på E18 i Vestfold før sommeren 2014. I tillegg er Statens vegvesen bedt om å vurdere om det også er andre motorvegstrekninger som kan være egnet for fartsgrense 110 km/t.
For begge disse oppdragene skal Statens vegvesen utrede hva dette vil føre til av ekstra kostnader knyttet til investeringer, drift og vedlikehold, og hvilke virkninger det vil ha for framkommelighet, trafikksikkerhet, og miljø, – herunder endringer i CO2-utslipp. For alle større vegprosjekter inngår også beregning av endringer i CO2-utslipp som del av konsekvensanalysen for prosjektet.
Regjeringen vil sørge for at både klimagassutslipp og landskapshensyn blir viktige tema når traseer og standard for E39 bestemmes. Jeg vil i den forbindelse vise til at muligheten for produksjon av energi i tilknytning til en del av de store byggverkene utredes, noe som kan bidra til å kompensere for økte utslipp som følge av økt trafikk og høyere fart. Regjeringen vil også sørge for at gang-, sykkel- og kollektivtrafikk blir viktige tema når trasé og standard bestemmes.