Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:436 (2013-2014)
Innlevert: 21.02.2014
Sendt: 24.02.2014
Besvart: 03.03.2014 av utenriksminister Børge Brende

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Kan utenriksministeren grunngi hvorfor Norge ikke har en soningsavtale med ICC, ettersom vi allerede har en lignende avtale med Jugoslavia-domstolen?

Begrunnelse

ICC er en permanent, internasjonal domstol med myndighet til å straffeforfølge og dømme enkeltindivider for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Således sikrer ICC straffeansvar for de alvorligste internasjonale forbrytelser.
Per i dag er det ikke inngått en soningsavtale mellom Norge og den internasjonale straffedomstolen (ICC).
Norge har spilt en viktig rolle i etableringen og driften av en permanent straffedomstol og Roma-vedtektene gir hjemmel for at Norge også kan ta imot domfelte fra ICC til soning i Norge. Likevel har Norge enda ikke inngått en slik soningsavtale med ICC.
Som følge av en avtale mellom FN og norske myndigheter i 1998, har Norge mottatt fem domfelte krigsforbrytere fra Jugoslavia-domstolen, til soning i Norge. Avtalen Norge har med Jugoslavia-domstolen viser at en internasjonal soningsavtale kan skje i samsvar med norsk lovgivning. Det er da underlig at Norge ikke har utarbeidet en lignende soningsavtale med ICC.
Det er av stor betydning for verdenssamfunnet at krigsforbrytere blir straffeforfulgt og Norge må fortsette å være en viktig samarbeidspartner for ICC.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge er en sterk støttespiller til Den internasjonale straffedomstol (ICC), og prioriterer arbeidet for å bekjempe straffrihet for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser høyt. Norge bistår domstolen på flere plan, både økonomisk, politisk og gjennom samarbeidsforpliktelsen som følger direkte av Roma-vedtektene.
Spørsmålet om en eventuell soningsavtale med ICC behandles av Justis- og beredskapsdepartementet. Utredning av spørsmålet ble igangsatt i 2010, etter at tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre erklærte at Norge ville inngå slik avtale med ICC. Arbeidet ble imidlertid forsinket som følge av terrorhandlingene som rammet Justisdepartementet 22. juli 2011. Justis- og beredskapsdepartementet har gjenopptatt arbeidet, og er nå i dialog med ICC for avklaring av aktuelle rammer og innhold for en slik avtale. Justisministeren vil ta endelig stilling til spørsmålet når dette forberedende arbeidet er ferdigstilt.
Norge inngikk avtale om soningsoverføring med Jugoslavia-domstolen den 24. april 1998. Avtalen forpliktet ikke Norge til å motta et bestemt antall straffedømte til soning, og Justis- og beredskapsdepartementet vurderer hver enkelt anmodning fra domstolen på konkret grunnlag.