Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:439 (2013-2014)
Innlevert: 24.02.2014
Sendt: 24.02.2014
Besvart: 03.03.2014 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Når vil Stortinget bli forelagt en sak om ratifikasjon av tilleggsprotokollen om individklagerett til FNs barnekonvensjon, i tråd med enstemmig vedtak i Stortinget 21. juni 2013?

Begrunnelse

Et enstemmig storting vedtok følgende forslag fra Venstres representant Borghild Tenden i møte 21. juni 2013:

"Stortinget ber regjeringen snarest legge fram en sak om ratifikasjon av tilleggsprotokollen om individklagerett til FNs barnekonvensjon."

Så langt har ti land ratifisert denne tilleggsprotokollen. Redd Barna, Plan Norge og Unicef Norge etterlyste senest 14. januar d.å. et tydelig signal fra regjeringen om at Norge skal slutte seg til klagemekanismen så raskt som mulig. Undertegnede deler dette synet, og ser ingen grunn til at ikke regjeringen snarest følger opp det tydelige vedtaket fra juni i fjor.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen arbeider med oppfølging av Stortingets vedtak av 21. juni 2013. Vedtaket kom samtidig som advokat Elgesems utredning av fordeler og ulemper ved ratifikasjon ble sendt på høring. Den siste av i alt 34 høringsuttalelser med merknad kom inn i november.
De mange merknadene viser at barns rettigheter engasjerer bredt. Merknadene viser også at det er flere viktige og komplekse hensyn som må vurderes i spørsmålet om ratifikasjon. Utenriksdepartementet går nå grundig gjennom merknadene og vil deretter følge opp spørsmålet om norsk tilslutning.
Det er viktig for regjeringen å legge fram sak for Stortinget basert på en grundig gjennomgang av hvilke konsekvenser en ratifikasjon vil medføre, for barn internasjonalt og i Norge, og for Norge som stat.