Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:440 (2013-2014)
Innlevert: 24.02.2014
Sendt: 24.02.2014
Besvart: 03.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil regjeringa legge fram proposisjon for Stortinget om veipakke for Harstad snarlig og uten overstyring av de vedtakene et klart flertall i Harstad kommune har gjort?

Begrunnelse

Den såkalte veipakken for Harstad skal sikre mer fremtidsretta transportløsninger for kommunen og regionen. Statens vegvesen har uttalt at det er klart for oppstart så framt det fremmes en proposisjon som kan vedtas av Stortinget.
Det er fattet vedtak i Harstad kommunestyre om pakken, og det er ønske om at saken kan behandles i Stortinget så snart som mulig for å sikre fremdriften i arbeidet.
Statssekretær Per-Willy Amundsen i KMD sier til Harstad Tidende 21.02.14 at det jobbes med å finne gode løsninger som begge regjeringspartier kan stille seg bak, og utelukker ikke at det kan komme endringer av veipakkens innhold.
Ordføreren i Harstad har uttrykt bekymring for at saken dermed tar lenger tid enn ønskelig, og at veipakkens innhold kan bli endret på tross av klare lokalpolitiske vedtak. Dersom veipakken igangsettes uten eksempelvis den planlagte tunnelen, ribbes pakken for den tyngste og viktigste delen. Tunnelen vil redusere trafikken gjennom sentrum med 40 %, og gi en klar miljøforbedring.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen arbeider nå med et grunnlag for en proposisjon til Stortinget om en vegpakke for Harstad. Jeg tar sikte på å legge frem en Stortingsproposisjon før sommeren.