Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:447 (2013-2014)
Innlevert: 25.02.2014
Sendt: 25.02.2014
Besvart: 04.03.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil statsråden ta initiativ til at NAV Internasjonalt prioriterer disse sakene, samt at norske forskrifter tilpasses EU-forordning 883/2004, slik at arbeidsgivere, lokale Nav-kontorer og grensegjengere vet hvordan man skal forholde seg?

Begrunnelse

Hjørnesteinsbedriften Lierne Bakeri i Lierne Kommune står overfor en betydelig nedbemanning. Dette vil ha store konsekvenser for bedriftens ansatte. Ca. 30 ansatte ved bedriften er svenske statsborgere bosatt i Sverige. Disse er definert som grensegjengere med rettigheter i det norske trygdesystemet som følger av det. Problemet er at ved permitteringer som følge av nedbemanningen ved Lierne Bakeri, får de ingen informasjon fra Nav Internasjonalt om hvordan de skal forholde seg.
De får heller ingen informasjon om hvor lang saksbehandlingstiden er. Dette fører til at berørte personer blir gående uten inntekt/arbeidsledighetstrygd i lang tid med de problemer det medfører. Dette er utfordringer som angår alle svenske statsborgere bosatt i Sverige som jobber i Norge.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet ble fra 1. juli 2012 tilpasset reglene om koordinering av trygd som følger av forordning 883/2004 (trygdeforordningen). For å gjøre det mest mulig klart hvem som skal ha dagpenger fra Norge, og hvem som må søke dagpenger i bostedslandet, er det tatt inn en egen bestemmelse om dette i § 13-3 i dagpengeforskriften. Det fremgår her at ”[m]edlemmer som blir helt eller delvis arbeidsløse eller permitterte fra arbeidsforhold i Norge, har rett til dagpenger fra Norge”. Det kommer altså klart fram av forskriften at alle som blir permittert fra arbeid i Norge skal søke dagpenger i Norge. Dagpenger vil da kunne innvilges forutsatt at vilkårene er oppfylt.
For at den permitterte arbeidssøkeren skal kunne få innvilget dagpenger under permittering, må vedkommende oppfylle de generelle vilkårene for rett til dagpenger, bl.a. krav til minste arbeidsinntekt og krav om opphold i Norge. I tillegg må også de særlige vilkårene i folketrygdloven § 4-7 være oppfylt for at det skal kunne innvilges dagpenger under permittering.
Jeg gjør oppmerksom på at dersom arbeidssøkeren ikke lenger er permittert, men blir sagt opp, vil det etter trygdeforordningen kunne gjelde andre regler for hvilket land som har ansvaret for utbetaling av dagpenger. Det er også presisert i § 13-3 at det kan gjelde særlige regler om hvilket land som skal utbetale dagpenger for nærmere bestemte grupper. Dette gjelder for eksempel personer som samtidig arbeider i flere land, personer i internasjonal transport osv. Disse særbestemmelsene er ikke tatt inn i dagpengeforskriften, men det er tatt inn en henvisning til de relevante artiklene i trygdeforordningen.
Arbeids- og velferdsdirektoratet oppdaterte relevante rundskriv i forbindelse med at forordningen ble gjort gjeldende. Direktoratet opplyser at det har blitt gjennomført opplæring i regelverket for etatens ansatte og at informasjon om regelverket er lagt ut på Arbeids- og velferdsetatens intranett og på nav.no. Ved henvendelse til etaten gis det konkret veiledning i den enkelte sak.
Når det fremsettes krav om dagpenger, opplyser Arbeids- og velferdsetaten skriftlig om hvor lang tid det antas at det vil ta å behandle kravet. Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet er forventet saksbehandlingstid for krav om dagpenger fra grensearbeidere for tiden åtte uker. Dette forutsetter at nødvendig dokumentasjon er vedlagt kravet. Inntil slutten av fjor året lå saksbehandlingstiden stabilt på tre uker. NAV Internasjonalt arbeider for å redusere saksbehandlingstiden for disse sakene.
Jeg legger til grunn at Arbeids- og velferdsdirektoratet gir dette området nødvendig prioritet, og jeg ser ikke behov for å ta særskilte initiativ overfor etaten som følge av denne saken.